Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/business

Від 2021 року кафедра перейменована та має назву "Підприємництво, торгівля i логістика" (Наказ 552 ОД від 26.11.2021 року), попередня назва – "Підприємництво, торгівля та експертиза товарів", первісна – кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності.

Кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності заснована в 2017 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Викладачі кафедри є членами Харківського осередку Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), що входить до Міжнародній асоціації товарознавства, інновацій та сталого розвитку (International Association of Commodity Science, Innovation and Sustainability) IACSIS.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора наук: 2 – економічних, 1 – технічних; 7 кандидатів наук: 4 –економічних, 3 – технічних; 3 співробітника мають звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 432
 • Документ
  Динаміка деяких європейських індексів на енергетичному ринку
  (Liha-Pres, 2024) Петрухнов, Олексій Валерійович
 • Документ
  Цифровізаційний підхід в управлінні підприємницькими структурами енергетичної галузі
  (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2024) Петрухнов, Олексій Валерійович
 • Документ
  Organizational culture in entrepreneurship
  (International Scientific Unity, 2024-05) Sosnov, Igor; Honta, Valeria
  The publication shows that the organisational culture of an enterprise is a vital tool for ensuring the unity of its team, both organisationally and economically.
 • Документ
  Comparative analysis of the stock market for trading goods of companies in different sectors as a factor in the development of retail and product promotion
  (Center for Tech and Media Research, 2024) Kyzliuk, Oleksandr; Momotkov, Ihor; Mehyar, Samer
  Retail occupies special attention in the process of formation and development of economic relationships between various business entities. For these purposes, it is advisable to study the dynamics of shares of individual trading companies in the context of various sectors of the economy. Based on this, the work examines the initial data for such companies, and also analyzes their mutual dynamics. The work presents a variety of graphs and diagrams that allow you to understand the progress of the study and evaluate the results obtained.
 • Документ
  Застосування активних методів навчання при викладанні дисципліни "Основи підприємництва"
  (ТОВ "УКРЛОГОС Груп", 2024) Кизлюк, Олександр Анатолійович; Гудименко, Вячеслав Павлович; Гапоненко, Ольга Євгеніївна
 • Документ
  Dynamics of the relationship between the main stock indices in the context of changes in external factors
  (Center for Tech and Media Research, 2024-03) Sosnov, Ihor; Savchenko, Roman; Mehyar, Samer
  Economic development presupposes the sustainable functioning of all structural elements, among which due attention is given to the stock market. This market allows us to understand the dynamics of the supply/demand relationship, redistribute resources between various business entities, and act as a platform for investment. To implement such tasks, an analysis of the dynamics of quotes for the corresponding shares or their group, which make up various stock indices, is used. Based on this, the work analyzed the dynamics of quotes for the main stock indices. For these purposes, the features of each of the considered indices are considered separately. The paper also provides an assessment of the mutual dynamics for some pairs of major stock indices. This analysis is made on the basis of constructing estimates of wavelet coherence. This approach allows us to justify possible investment strategies and the timing of entry into the corresponding segment of the stock market. The results of the study are presented in the form of graphs and diagrams. This helps to understand the progress of the study and evaluate the results obtained.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання магістерського дипломного проєкту
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Мащенко, Марина Анатоліївна; Сергієнко, Олена Андріанівна; Шапран, Євген Миколайович; Соснов, Ігор Ігорович
  Магістерський дипломний проєкт є випускною кваліфікаційною науково-дослідною роботою, що характеризується внутрішньою єдністю і відображає процес розробки обраної теми та її результати. Науковий рівень магістерської роботи повинен відповідати освітній програмі навчання в магістратурі зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Сукупність результатів, отриманих у процесі підготовки дипломного проєкту, повинна бути критерієм оцінювання освітнього рівня випускника вишу і свідчити про наявність у нього навичок проведення наукового дослідження: уміння самостійно вести науковий пошук; визначати і розв’язувати професійні проблеми; виконувати конкретні наукові завдання адекватними методами. Магістерський дипломний проєкт є засобом демонстрації готовності студента до роботи в різних галузях підприємницької діяльності. Робота є самостійним дослідженням студента і базується на теоретичних знаннях і практичних навичках, отриманих студентом у результаті навчання та проходження переддипломної практики. Мета магістерського дипломного проєкту – закріплення майбутніми фахівцями теоретичних засад функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення відповідних економічних і соціальних результатів. Для досягнення мети магістерської дипломного проєкту студенти повинні вирішити такі завдання: закріпити навички використання сучасної комп’ютерної і телекомунікаційної технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; здійснити пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; розробити теоретичні та практичні рекомендації з підвищення ефективності господарської діяльності сучасного підприємництва; здійснити графічне представлення даних і розрахунків з метою візуалізації результатів дипломного проєктування. Виконання дипломного проєкту дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, реферувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми економіки праці, аналізувати статистичні дані і на підставі цього розробляти організаційні заходи, доведені до рівня практичного застосування. Магістерський дипломний проєкт повинен бути самостійним дослідженням, гідним відповідної кваліфікації. Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «магістра підприємництва та торгівлі» і видачі йому диплома державного зразка. Дипломний проєкт, що не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написаний без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів реального аналізу господарської діяльності, обґрунтованих пропозицій, а також не має зовнішньої та внутрішньої рецензії, до захисту не допускається. Дипломний проєкт також проходить перевірку на дотримання її автором академічної доброчесності (плагіат), яку виконує уповноважена особа - депозитор. Для її успішного проходження робота повинна містити не менш 75% відсотків оригінального вмісту. Якщо процент запозичень перевищує вказаний відсоток – робота до захисту не допускається і повертається на доопрацювання здобувачу вищої освіти. Допущений до захисту дипломний проєкт розміщується в репозиторії НТУ «ХПІ» де і зберігається у подальшому.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Мащенко, Марина Анатоліївна; Сергієнко, Олена Андріанівна; Шапран, Євген Миколайович; Соснов, Ігор Ігорович; Білоцерківський, Олександр Борисович
  Бакалаврська дипломна робота є випускною кваліфікаційною науково-дослідною роботою, що характеризується внутрішньою єдністю і відображає процес розробки обраної теми та її результати. Науковий рівень бакалаврської роботи повинен відповідати освітній програмі навчання у бакалавраті зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Сукупність результатів, отриманих у процесі підготовки дипломної роботи, має бути критерієм оцінювання освітнього рівня випускника вишу і свідчити про наявність у нього навичок проведення наукового дослідження: уміння самостійно вести науковий пошук; визначати і розв’язувати професійні проблеми; виконувати конкретні наукові завдання адекватними методами. Бакалаврська дипломна робота є засобом демонстрації готовності студента до роботи в різних галузях підприємницької діяльності. Робота є самостійним дослідженням студента і базується на теоретичних знаннях і практичних навичках, отриманих студентом у результаті навчання та проходження переддипломної практики. Мета бакалаврської дипломної роботи – це закріплення майбутніми фахівцями теоретичних засад функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення відповідних економічних і соціальних результатів. Виконання дипломної роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, реферувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми економіки праці, аналізувати статистичні дані і на підставі цього розробляти організаційні заходи, доведені до рівня практичного застосування. Бакалаврська дипломна робота має бути самостійним дослідженням, гідним відповідної кваліфікації. Студент-дипломник має підтвердити рівень загальнотеоретичної і спе ціальної підготовки. Дипломна робота є випускною кваліфікаційною робо тою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «бакалавра підприємництва та торгівлі» і видачі йому диплома державного зразка. Дипломна робота, що не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів реального аналізу господарської діяльності, обґрунтованих пропозицій, а також не має зовнішньої та внутрішньої рецензії, до захисту не допускається. Дипломна робота також проходить перевірку на дотримання її автором академічної доброчесності (плагіат), яку виконує уповноважена особа – депозитор. Для її успішного проходження робота повинна містити не менш ніж 85 % відсотків оригінального вмісту. Якщо процент запозичень перевищує вказаний відсоток, то робота до захисту не допускається і повертається на доопрацювання здобувачу вищої освіти. Допущена до захисту бакалаврська дипломна робота розміщується в репозиторії НТУ «ХПІ», де і зберігається у подальшому.
 • Документ
  Dynamics of commodity indices and shares of manufacturing companies as a factor in managing the assortment and inventory of an enterprise
  (Center for Tech and Media Research, 2024) Pyrohova, Svitlana; Gudymenko, Viacheslav V.; Lyashenko, Vyacheslav
  The study of the effective functioning of various business entities is one of the key areas in the research of various authors. At the same time, one of the factors in achieving such efficiency is to consider the issue of providing the enterprise with inventory for production. A solution to this issue is proposed based on an analysis of the dynamics of quotations of the corresponding commodity indices and shares of companies producing goods. Such an analysis is carried out based on the study of various data series using descriptive statistics and wavelet ideology. For the study, the methodology of wavelet coherence assessments was used, which allows us to obtain the necessary solutions. The work presents various graphs and diagrams that allow you to understand the progress of the study and the results obtained.
 • Документ
  Програма переддипломної практики
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Мащенко, Марина Анатоліївна; Іпполітова, Інна Ярославівна; Степуріна, Світлана Олександрівна
  Проходження переддипломної практики магістрами спеціальності 076 «Підприємництво і торгівля» є важливим етапом їх професійної підготовки. Переддипломна практика надає здобувачам можливість завершити формування професійних компетентностей в обраній галузі, поглибити знання, отримані під час навчання та вирішувати реальні проблеми, що виникають у підприємницькій діяльності. Крім того, цей етап допомагає здобувачам формувати мережу професійних контактів в бізнес-середовищі та отримати цінний досвід для майбутньої кар'єри. Програму переддипломної практики складено згідно із Законом України «Про вищу освіту», Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93, стандартами вищої освіти, освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Програма практичної підготовки дозволяє здобувачам вищої освіти скласти чітке уявлення про те, що їм доведеться виконувати під час практики, як вирішити індивідуальне завдання, яку допомогу вони можуть отримати від керівників практики, закладу вищої освіти та підприємства (організації, установи, підприємницької структури), а також працівників (керівників) підприємства, із якими вони будуть зустрічатися під час практики. Здобувачі вищої освіти дістануть необхідний обсяг практичних знань і умінь, відповідно до програми переддипломної практики.
 • Документ
  Pre-Graduation Internship Program for Master's Students
  (National technical university "Kharkov politechnical institute", 2024) Ippolitova, I. Ya.; Maschenko, М. А.
  Completion of pre-graduation internship by master's students specializing in 076 "Entrepreneurship and Trade" is a crucial stage in their professional development. The pre-graduation internship provides candidates with the opportunity to finalize the formation of their professional competencies in the chosen industry, deepen the knowledge acquired during their studies, and solve real-life problems encountered in entrepreneurial activities. Additionally, this stage helps candidates to build a network of professional contacts within the business environment and gain valuable experience for their future careers. The pre-graduation internship program is developed in accordance with the Law of Ukraine "On Higher Education", the Regulations on the Internship of Students of Higher Educational Institutions of Ukraine, approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated April 8, 1993, № 93, higher education standards, and the educational-professional program "Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange Activities" at the second (master's) level of specialization 076 "Entrepreneurship and Trade". The practical training program allows higher education candidates to form a clear understanding of what they will have to accomplish during the internship, how to address individual tasks, and what assistance they can receive from the internship supervisor from the university and the internship supervisor from the enterprise (organization, institution, entrepreneurial structure), as well as from the employees (managers) of the enterprise they will encounter during the internship. Candidates for higher education will acquire the necessary volume of practical knowledge and skills in accordance with the pre-graduation internship program.
 • Документ
  Матеріально-технічне забезпечення енергетичних підприємств України в умовах воєнного часу
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Кремса, Олег
  У статті досліджено ринок енергетики України з початку російської агресії в 2014 році та наведено заходи Кабінету Міністрів України для стабільного постачання матеріально-технічних ресурсів енергетичним підприємствам.
 • Документ
  Патрімоніалізм та політія у контексті орієнтального політико-філософського дискурсу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Гарник, Людмила Петрівна
 • Документ
  Використання економіко-математичного моделювання у логістиці
  (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2023) Степуріна, Світлана Олександрівна
 • Документ
  Транспортні інноваційні технології: перспективи та виклики у сучасному світі
  (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2023) Шапран, Євген Миколайович; Соснов, Ігор Ігорович
 • Документ
  Детермінанти розвитку бізнес-середовища підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграції
  (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2023) Мащенко, Марина Анатоліївна
 • Документ
  Моделі оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії
  (Національний авіаційний університет, 2024) Чернова, Наталя Леонідівна; Гузь, Остап Богданович; Момотков, Ігор Сергійович; Волкодав, Владислав Юрійович
  В роботі запропоновано алгоритм оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії, який містить наступні основні етапи: оцінка кількісних параметрів бізнес-процесу; побудова моделі залежності результатів бізнес-процесу від ресурсних показників; оцінка показників ефективності управління бізнес-процесом; оцінка синергетичного ефекту від реалізації дочірніх бізнес-процесів. Алгоритм апробовано на вихідних даних продуктової компанії на прикладі групи базових бізнес-процесів, для кожного з яких визначено ієрархію дочірніх процесів. Запропонований алгоритм є досить універсальним та може використовуватися як складова частина системи стратегічного управління продуктової компанії.
 • Документ
  Аналіз загальних та локальних особливостей фінансової конкурентоспроможності галузевих структур на основі крос-секційного оцінювання
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2024) Сергієнко, Олена Андріанівна; Кагановський, Олександр Семенович; Негляд, А. В.
  У роботі проведено дослідження загальних та локальних особливостей фінансової конкурентоспроможності підприємства у галузевих структурах на основі побудови, оцінки та аналізу моделей кроссекційних даних. У роботі використовується системний підхід для ідентифікації ключових факторів та структурних складових, що впливають на конкурентоспроможність та розглядаються їхні взаємовідносини. Визначено рівень фінансової конкурентоспроможністі підприємств у галузевих структурах на основі інтегрального оцінювання та виявлені взаємозвязки між локальними складовими на основі побудованих структрних моделей панельних даних. Аналізуються загальні та локальні особливості підприємств у галузевих структурах, що впливають на ефективність реалізації фінансових стратегій. Визначено ключові фактори, ас саме фіксовані та випадкові ефекти в структурах, що впливають на конкурентоспроможність на різних рівнях, встановлюють відмінності та загальні тенденції. Дослідження базується на статистичних методах, інтегральному оцінюванні та економетричних крос– секційних моделях, що дозволяють зробити об'єктивні висновки щодо майбутніх тенденцій фінансового конкурентного розвитку.
 • Документ
  Зміни у маркетингу соціальних мереж в Україні в умовах воєнного стану
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2022) Гордієнко, В. О.; Степуріна, Світлана Олександрівна
 • Документ
  Логістична інфраструктура України в умовах війни: проблеми та шляхи їх вирішення
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2022) Васильченко, В. С.; Білоцерківський, Олександр Борисович