Формування маркетингової програми підприємства з урахуванням потенціалу осіб з обмеженими можливостями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.4.60

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

В статті обґрунтовано, що маркетингова програма – це розроблений на основі комплексних маркетингових досліджень стратегічний план, який включає в себе рекомендації щодо виробничо-збутової та науково-технічної діяльності підприємства на певний період часу, покликаний забезпечити оптимальний варіант його майбутнього розвитку з урахуванням запитів споживачів та відповідно до висунутих цілей та стратегії. Доведено, що важливість та актуальність цього напрямку діяльності підприємства нагально потребує необхідного наукового забезпечення, надання підприємствам обґрунтованих рекомендацій щодо врахування всіх особливостей діяльності підприємства не тільки в сфері свого ринку, а і в сфері матеріального, науково-технічного та кадрового забезпечення. В цьому плані є важливим врахувати в маркетинговій програмі підприємства можливості трудового потенціалу осіб з обмеженими можливостями, кількість яких в цей час на підприємствах України постійно зростає в зв’язку з повномасштабними військовими діями Росії проти нашої країни. Запропоновано визначати трудовий потенціал осіб з обмеженими можливостями як сукупність трудових можливостей працівника, який відноситься до даної категорії населення, що дозволяють виконувати встановлені посадові обов'язки, сформованих шляхом зменшення нестачі фізичних або розвитку інших компенсаторних здібностей індивіда до праці внаслідок досягнення необхідного рівня медичної, соціальної та професійної реабілітації, забезпечення трудової діяльності зайнятості в оптимальній формі та створення спеціальних умов праці. Запропоновано у процесі розробки маркетингових програм враховувати множинні умови, перспективи та обмеження як у розвитку ринку, так і у внутрішньо-фірмовому розвитку, а також діях прямих та зворотних зв'язків з ринком, необхідність пристосування до змінних запитів ринку та активного впливу на формування та розширення ринкового попиту за рахунок ефективного маркетингового супроводу інклюзивної продукції (продукції, виробленої особами з обмеженими можливостями). Розроблено структуру маркетингової програми підприємства з урахуванням інклюзивної продукції, виробленої особами з обмеженими можливостями. Досліджено та обґрунтовано сутність ринку реабілітаційних послуг, виявлено та класифіковано особливості його функціонування в рамках соціально-економічного підходу до формування програми маркетингу.
The article substantiates that the marketing program is a strategic plan developed on the basis of complex marketing research, which includes recommendations for the production, sales and scientific and technical activities of the enterprise for a certain period of time, designed to ensure the optimal option for its future development, taking into account the requests of consumers and in accordance with the proposed goals and strategy. It has been proven that the importance and relevance of this direction of the company's activity urgently requires the necessary scientific support, the provision of substantiated recommendations to companies regarding the consideration of all the features of the company's activity not only in the field of its market, but also in the field of material, scientific and technical and personnel support. In this regard, it is important to take into account in the enterprise's marketing program the possibilities of the labor potential of persons with disabilities, the number of whom is currently constantly increasing in Ukrainian enterprises due to the full-scale military actions of Russia against our country. It is proposed to define the labor potential of persons with disabilities as a set of labor capacities of an employee who belongs to a given category of the population, which allow them to perform established job duties, formed by reducing the lack of physical or developing other compensatory abilities of an individual for work as a result of achieving the required level of medical, social and professional rehabilitation, ensuring labor activity of employment in an optimal form and creation of special working conditions. In the process of developing marketing programs, it is proposed to take into account multiple conditions, prospects and limitations both in the development of the market and in internal company development, as well as the actions of direct and feedback links with the market, the need to adapt to changing market demands and actively influence the formation and expansion of market demand due to effective marketing support of inclusive products (products produced by persons with disabilities). The structure of the company's marketing program has been developed, taking into account inclusive products produced by people with disabilities. The essence of the rehabilitation services market has been investigated and substantiated, the peculiarities of its functioning have been identified and classified within the framework of the socio-economic approach to the formation of the marketing program.

Опис

Ключові слова

програма маркетингу, маркетинг, особи з обмеженими можливостями, трудовий потенціал, ринок реабілітаційних послуг, особливості діяльності, соціально-економічний маркетинг, marketing program, marketing, persons with disabilities, labor potential, market of rehabilitation services, peculiarities of activity, socio-economic marketing

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Формування маркетингової програми підприємства з урахуванням потенціалу осіб з обмеженими можливостями / П. Г. Перерва, О. П. Косенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – № 4. – С. 60-64.