Науково-прикладний аспект управління розвитком міжнародного туризму у сучасних умовах

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2313-8890.2021.01.03

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, що впливають на розвиток міжнародного туризму та висунуто передбачення подальшого розвитку ситуації. Зростаючий туристичний потік сприяв активізації підприємництва в усіх секторах економіки, капіталізації активів, створенню робочих місць, економічному та соціальному зростанню. У 2019 р. глобальна індустрія туризму забезпечувала близько 330 млн робочих місць, що еквівалентно 10,3% від загального рівня зайнятості. Пандемія COVID-19 спричинила безпрецедентну кризу в туристичній індустрії. Потік туристів у світі скоротився приблизно на 65%. Тільки за січень- вересень 2020 року кількість міжнародних прибутків знизилася на 70%. Це призвело до втрати 730 млрд доларів та понад 120 мільйонів робочих місць. Зазначено, що у сучасних умовах є певні можливості розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, але послаблення зовнішніх обмежень і відсутність конкурентного сервісу в українській індустрії туризму буде сприяти подальшому розвитку міжнародного туризму. Ті держави, в яких туризм займає вагому частку у ВВП, зацікавлені швидше повернути до себе туристів і готові оперативно запроваджувати всі необхідні протиепідемічні заходи в туристичній інфраструктурі. Для українського уряду сьогодні така стратегія не є пріорітетною. Виходячи з цього доведено, що сутність науково-прикладного аспекту управління розвитком міжнародного туризму полягає у спиранні на теорію великих циклів кон’юнктури та теорію передбачення. Підкреслено, що світові кризи пізно чи рано закінчувались та починався новий виток розвитку. На чергу практичного перетворення сьогодення постала задача оволодіння стихійними силами соціально-економічного життя та підпорядкування їх свідомому, планомірному керівництву з боку держави на основі конструктивного і безперервного діалогу між урядом та соціальними партнерами. Програмою свідомих організаційно-регулюючих кроків повінні стати знання, передбачення і план дій. При розробці антикризового плану з подолання наслідків впливу COVID-19 на туристичний сектор в Україні необхідно врахувати рекомендації Глобального кризового комітету з туризму, а саме: управління кризою та збереження робочих місць; підтримки самозайнятих працівників; забезпечення стимулів та впровадження відповідної державної політики у сфері міжнародного туризму. У передбаченні майбутнього розвитку ситуації слід приділити більше уваги ролі туристичного сектору в економіці країни та досягненню цілей сталого розвитку; розробці планів готовності до викликів майбутнього та використовування цієї можливості для переходу до сталого розвитку міжнародного туризму.
The article considers the main problems affecting the development of international tourism and predicts the further development of the situation. The growing tourist flow has contributed to the intensification of entrepreneurship in all sectors of the economy, capitalization of assets, job creation, economic and social growth. In 2019, the global tourism industry provided about 330 million jobs, equivalent to 10.3% of total employment. The COVID-19 pandemic has caused an unprecedented crisis in the tourism industry. The flow of tourists in the world has decreased by about 65%. In January-September 2020 alone, the number of international revenues decreased by 70%.This has resulted in the loss of $ 730 billion and more than 120 million jobs. It is noted that in modern conditions there are possible directions of development of inbound and domestic tourism, which are an important factor influencing the economy, but the weakening of external restrictions and lack of competitive service in the Ukrainian tourism industry will contribute to further development of international tourism. Those countries in which tourism occupies a significant share in GDP, are interested in attracting tourists as soon as possible and are ready to promptly implement all necessary anti-epidemic measures in the tourist infrastructure. For the Ukrainian government today, such a strategy is not a priority. Based on this, it is proved that the essence of the scientific and applied aspect of managing the development of international tourism is based on the theory of large business cycles and the theory of prediction. It was emphasized that the world crises ended sooner or later and a new round of development began. The task of mastering the forces of socio-economic life and subordinating them to the conscious, planned leadership of the state, as well as constructive and continuous social dialogue between the government and social partners, is the next practical transformation of today. The program of conscious organizational and regulatory steps should be knowledge, anticipation and action plan. When developing an anticrisis plan to overcome the impact of COVID-19 on the tourism sector in Ukraine, it is necessary to take into account the recommendations of the Global Crisis Committee on Tourism, namely: crisis management and job preservation; support for self-employed workers; providing incentives and implementing appropriate state policy in the field of international tourism. In predicting the future development of the situation, more attention should be paid to the role of the tourism sector in the country's economy and the achievement of sustainable development goals; develop plans for preparedness for the challenges of the future and use this opportunity to move to sustainable development of tourism facilities.

Опис

Ключові слова

міжнародний туризм, туристична інфраструктура, туристичний сектор, international tourism, tourist infrastructure, tourist sector

Бібліографічний опис

Мехович А. С. Науково-прикладний аспект управління розвитком міжнародного туризму у сучасних умовах / А. С. Мехович // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2021. – №1-2 (155-156). – С. 23-35.