Економічна сутність поняття інвестиційної привабливості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті визначено основну проблематику теоретико-методологічних засад інвестиційної привабливості, розглянуто сутність інвестиційної привабливості підприємства з різних точок зору, виділено основні підходи до визначення змісту досліджуваної категорії. Проаналізовано ряд вітчизняних та зарубіжних методик оцінювання інвестиційної привабливості в рамках фінансового, комплексного, ринкового та вартісного підходів. Визначено основні сутнісні характеристики інвестиційної привабливості підприємства. Подано авторське узагальнення поглядів вчених поняття "інвестиційна привабливість" розглядається як узагальнена характеристика переваг та недоліків об’єкта інвестування, яка дозволяє потенційним інвесторам зробити висновки про необхідність та доцільність вкладення коштів саме в цей об'єкт з позиції взаємозв’язку між доходністю та ризиками інвестування.
The article defines the main problems of the theoretical and methodological foundations of investment attractiveness, examines the essence of the investment attractiveness of the enterprise from various points of view, identifies the main approaches to determining the content of the category under study. A number of domestic and foreign methods for assessing investment attractiveness in the framework of financial, integrated, market and value approaches are analyzed. The main essential characteristics of the company's investment attractiveness are determined. The author's generalization of the views of scientists is presented. The concept of "investment attractiveness" is considered as a generalized characteristic of the advantages and disadvantages of the investment object, which allows potential investors to draw conclusions about the need and appropriateness of investing specifically in this object from the position of the relationship between profitability and investment risks.

Опис

Ключові слова

вартість підприємства, інвестування, акції, підприємство, об’єкт інвестування, enterprise value, shares

Бібліографічний опис

Кулик А. М. Економічна сутність поняття інвестиційної привабливості / А. М. Кулик, О. B. Корецька // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 7-11.