Методичні вказівки до виконання дипломних робіт першого рівня вищої освіти бакалавра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дипломна робота бакалавра – це виконана студентом робота освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, яка відповідає вимогам, сформульованим в освітньо-професійній програмі спеціальності до першого рівня вищої освіти. Основною метою написання та захисту роботи бакалавра є демонстрація реальних практичних навичок та знань студентом, які він отримав протягом чотирьох років навчання, зокрема у сфері комп’ютерного моделювання теплових і механічних процесів, ступеня володіння студентом спеціальними та загально-інженерними знаннями; вміння формулювати та розв’язувати складні задачі механіки, газогідромеханіки, теплообміну з використанням сучасних програмних спеціалізованих комплексів, робити ґрунтовний аналіз отриманих результатів, публічно захищати результати розробок. Бакалаврську роботу студент має виконувати із залученням сучасних інформаційних технологій і вона повинна мати творчий характер. При виконанні бакалаврської роботи систематизуються й закріплюються знання зі спеціальності 131 "Прикладна механіка". Студент-дипломник повинен вміти застосовувати їх на практиці при розв’язанні інженерних, економічних і організаційних задач, а також під час розробки технічної документації. Роботу студент виконує на основі напрацьованого матеріалу за підсумками переддипломної практики, науково-дослідних робіт кафедри "Механіка суцільних середовищ та опору матеріалів" або робіт інших науково-дослідницьких шкіл. Надзвичайно важливим у процесі виконання роботи, особливо в частині постановки задачі, є наявність глибокого знання попередніх розробок у цьому напрямку. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізації 131-11 "Комп'ютерне моделювання теплових та механічних процесів", наукових робітників, які є науковими керівниками дипломних робіт студентів.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, захист дипломних робіт, оформлення математичних формул, додатки, висновки, перелік позначень, охорона праці, оформлення посилань

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт першого рівня вищої освіти бакалавра [Електронний ресурс] : для студентів спец. 131 "Прикладна механіка" спеціалізації 131-11 "Комп'ютерне моделювання теплових та механічних процесів" / уклад.: Л. В. Розова, О. В. Тишковець ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 43 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50042.