Становлення та функціонування Харківського науково-виробничого комплексу кондиціонеробудування (початок 30-х рр. – початок 90-х рр. ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

07.00.07 – історія науки і техніки

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада К 64.050.16

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Скляр Володимир Миколайович

Члени комітету

Скляр Володимир Миколайович
Бреславський Дмитро Васильович
Гутник Марина Валеріївна

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – Харків, 2015. У роботі проведено дослідження становлення та функціонування Харківського науково-виробничого комплексу кондиціонеробудування з поч. 30-х рр. – до поч. 90-х рр. ХХ ст., сформованого завдяки співпраці двох провідних установ галузі – ХЗ "Кондиціонер" та ВНДІКондиціонер. Здійснено широкий історіографічний та джерелознавчий аналіз, а також запропоновано класифікацію наукової літератури та історичних джерел. Доведено значущість науково-технічних витоків галузі як історичної передумови становлення кондиціонеробудування. Узагальнено доробок окремих учених зі всього світу. Обґрунтовано авторську періодизацію розвитку галузі, що складається з чотирьох періодів: перший (поч. 1930 рр. – 1957 р.), другий (1957–1967 рр.), найбільш результативний третій (1967 р. – поч. 1990-х рр.), четвертий період охоплював події після 1991 р. Розкрито особливість підготовки інженерних кадрів у Харкові для галузі кондиціонеробудування. Узагальнено досвід підвищення кваліфікації працівників безпосередньо в межах ХЗ "Кондиціонер". Висвітлено непослідовність державного управління кондиціонеробудуванням, що призвела до згортання виробництва кондиціонерів у Харкові на поч. 90-х рр. ХХ ст. Проте, незважаючи на серйозні ускладнення того часу, промислове виробництво кондиціонерів повітря в Харкові збереглося, і прямим спадкоємцем виробничого центру кондиціонеробудування сьогодні є ТОВ "Укркондиціонер".
Thesis for the Candidate of Historical Sciences degree, speciality 07.00.07 – History of Science and Technology. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" – Kharkiv, 2015. The formation and effective functioning of the Kharkiv scientific-industrial conditioner building complex, formed through the cooperation of two leading sectoral institutions – Kharkiv plant "Conditioner" and All-Union Scientific Research Institute "Conditioner", in the early 1930's – in the beginning of the 1990's, were studied in the paper. Wide historiographical and sources study analysis are done. The importance of science and technology beginnings as a historical background of the industry formation, is proved. Achievements of individual scientists from around the world are generalized. The author periodization of industry development, which consisted of four periods, is grounded. In particular, the first (early 1930 – 1957 year), the second (1957 – 1967 years), the third (1967 – the beginning of the 1990's). The fourth period covered the events after 1991. The feature of engineers training in Kharkiv for conditioner building branch is disclosed. Inconsistency of conditioner building industry state administration, which led to the curtailment of air conditioners production in Kharkiv at the beginning of the 1990's of the XX century, is highlighted. However, despite the serious complications of that time, manufacturing of air conditioners in Kharkiv survived, and the direct heir of the production center of conditioner building industry today is LLC "UkrConditioner".

Опис

Ключові слова

кондиціонеробудування, ХЗ "Кондиціонер", ВНДІКондиціонер, інженерно-технічні кадри, управління галуззю, автореферат дисертації, air conditioner building development, relationship of science and manufacturing, Kharkiv plant "Conditioner", All-Union Scientific Research Institute "Conditioner", training technical personnel, industry management

Бібліографічний опис

Ушенко П. А. Становлення та функціонування Харківського науково-виробничого комплексу кондиціонеробудування (початок 30-х рр. – початок 90-х рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.07 / Поліна Анатоліївна Ушенко ; [наук. керівник Скляр В. М.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18. – укр.