Особливості адаптивного управління в умовах допоміжного виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті аналізуються особливості адаптивного управління в умовах допоміжних виробництв, а саме, в умовах інструментального виробництва, яке значно впливає на формування показників якості, конкурентоспроможності не тільки на продукції, що випускається, але й усього підприємства в умовах сучасного ринку. Адаптивне управління аналізується з погляду впливу навколишнього середови ща на результати господарської діяльності під впливом інноваційних факторів.
The article analyzes the features of adaptive control in the conditions of auxiliary production, namely, under the conditions of tool production, which has a significant influence on the formation of quality indicators, the competitiveness of not only the products produced, but also of the entire enterprise in the conditions of the modern market. Adaptive management is analyzed from the point of view of the influence of the environment on the results of economic activity under the influence of innovative factors. The most difficult and essential is the process of adapting the instrumental production of the enterprise to the conditions of the enterprise itself, its internal transformations and its adaptive reactions to changes in the external environment. In solving these problems, innovative technologies in the manufacture of technological equipment are of great importance. In modern conditions, the aggravation of the complex of internal contradictions of structural, organizational, production, technological, managerial, financial, marketing, and the need for effective adaptation to the changing conditions of the external environment require a purposeful and complex transformation of all production structures of the enterprise, including number and instrumental production.

Опис

Ключові слова

технологічне оснащення, конкурентоспроможність, підприємство, зовнішнє оточення, technological equipment, external environment

Бібліографічний опис

Смоловик Р. Ф. Особливості адаптивного управління в умовах допоміжного виробництва / Р. Ф. Смоловик, О. І. Линник, О. М. Бондаренко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 21-25.