Особливості формування фінансових результатів сільскогосподарського підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.32

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто фінансові результати сільськогосподарських підприємств як економічну категорію, яка відображає діяльності сільськогосподарського підприємства. Визначено основне внутрішнє джерело формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств, яке є прибуток та його вплив на господарську діяльність в сільскому господарстві. Рекомендовано на основі проведеного дослідження порядок методики формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств в бухгалтерського обліку. Зроблено висновок, що формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств є надзвичайно важливим аспектом їх діяльності і передбачає розробку певних організаційно-методичних заходів з метою створення цілісної системи управління прибутком підприємств.
The financial results of agricultural enterprises as economic category which represents effectiveness of activity of agricultural enterprise are considered. General methodology of determination of financial results of agricultural activity is analysed on accordance to the real model of market economy. The existent substantial features of forming of financial results in agricultural enterprises, which are predefined by the accepted legislative base, at which biological assets and regulated order of their confession, estimation and account are certain and accordingly which the constituents of financial results of agricultural enterprises, and also features of forming of financial result, belong in agricultural enterprises in connection with the specific of industrial and economic activity of industry, are educed. Composition of profits of agricultural enterprises and composition of charges of agricultural enterprises are considered, due to what an income is determined on every type of activity separately by comparison of profits and charges on agricultural enterprises. Drawn conclusion, that forming of financial results of agricultural enterprises is the extraordinarily important aspect of their activity and foresees development of certain organizationally-methodical measures with the aim of creation of integral control system by the income of enterprises.

Опис

Ключові слова

сільскогосподарське підприємство, фінансові результати, доходи, витрати, формування фінансових результатів, agricultural enterprise, financial results, profits, charges, forming of financial results, biological assets

Бібліографічний опис

Фальченко О. О. Особливості формування фінансових результатів сільскогосподарського підприємства / О. О. Фальченко, В. В. Яцина, Т. І. Кочетова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 32-36.