Сучасні методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Відмічена актуальність теми дослідження. Підкреслено, що існує ряд методів оцінювання конкурентоспроможності (КС) підприємств: матричні, графічні, індексні. Наголошено, що в процесі дослідження конкурентоспроможності підприємства доцільно використовувати системний підхід. Враховуючи різну природу факторів та характер їх впливу на підприємство, запропоновано для оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств застосувати метод аналізу ієрархій (МАІ). Вказані джерела інформації, в яких представлено детальне теоретичне обґрунтування МАІ та приклади його застосування на практиці.
The urgency of the research topic. It was stressed that there are several methods to assess the competitiveness of businesses: the matrix, graphics, index. The characteristic of these methods. It is noted that in the conditions of continuous change of environmental factors and the complex nature of their impact on the enterprise in the course of the study the competitiveness of businesses it is advisable to use a systematic approach. Given the different nature of the factors, the nature of their action, the dimension and other features that make it difficult to define the resulting index of enterprise competitiveness, it is proposed to use the analytic hierarchy process. Specify the source of information that provides a detailed theoretical justification of the MAI and examples of its application in practice.

Опис

Ключові слова

фактори впливу, критерії оцінювання, метод аналізу ієрархій, КСП, транснаціональні корпорації, метод аналізу ієрархій, influencing factors, evaluation criteria

Бібліографічний опис

Кузьменко Л. В. Сучасні методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Л. В. Кузьменко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 46-49.