Методи виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті досліджено поняття ефективності як повноти використання потенціалу підприємства. Розглянуто існуючі методики пошуку резервів, оцінювання їх фактичного стану та можливостей підвищення ефективності за рахунок виявлених резервів. Розроблено комплекс пропозицій щодо поліпшення результатів їх виявлення на сучасному етапі розвитку економіки.
In article the concept of efficiency as completeness of use of capacity of the enterprise is investigated. Existing techniques of search of reserves, estimations of their actual state and opportunities of increase of efficiency at the expense of the revealed reserves are considered. The complex of offers concerning improvement of results of their identification at the present stage of development of economy is developed.
Опис
Ключові слова
потенціал підприємства, ресурси, пошук резервів, формалізовані резерви, неформалізовані резерви, оптимізація, resources, search of the reserves, formalized reserves, not formalized reserves, optimization
Бібліографічний опис
Железняк А. О. Методи виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства / А. О. Железняк, М. І. Ларка // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 72-78.