Сучасні підходи до визначення облікової політики установ державного сектору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В умовах реформування бухгалтерського обліку державного сектору та наближення його до міжнародних стандартів, основним елементом діяльності підприємства виступає налагоджена система бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах розпочинається із формування облікової політики тому, що вона є основою ведення бухгалтерського обліку в установі. Облікова політика є елементом системи бухгалтерського обліку бюджетної установи. Слід зазначити, що формування облікової політики має відбуватися з урахуванням особливостей діяльності бюджетних установ. У статті досліджені теоретичні аспекти та особливості формування облікової політики установ державного сектора. Розглянуті порядок та умови зміни облікової політики бюджетних установ. Розглянуто актуальні питання переходу української системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах до нових стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі.
In the context of public sector accounting reform and its approximation to international standards, a well-established system of accounting is the main element of the enterprise's activity. The organization of accounting in budgetary institutions begins with the formation of accounting policies because it is the basis of accounting in the institution. Accounting policy is an element of the accounting system of a budgetary institution. It should be noted that the formation of accounting policies should take into account the specifics of the activities of budget institutions. The article deals with theoretical aspects and peculiarities of formation of the accounting policy of public sector institutions. The procedure and conditions for changing the accounting policy of budgetary institutions are considered. The urgent issues of transition of the Ukrainian accounting system to budget institutions to the new standards of accounting in the public sector are considered.

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, бюджетна установа, організація обліку, елементи облікової політики, бюджетна система, budgetary institution, organization of accounting, budgetary system

Бібліографічний опис

Артеменко Н. B. Сучасні підходи до визначення облікової політики установ державного сектору / Н. B. Артеменко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 56-59.