Логістичний підхід як фактор підвищення ефективності управління виробничими системами в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Об’єктивний характер необхідності використання логістичного підходу до будь-яких виробничо-комерційних процесів обумовлений загальноекономічними особливостями розвитку промислового виробництва в умовах інтеграційних процесів, пов’язаних з глобалізацією. Динамічна невизначеність факторів зовнішнього середовища супроводжує ці процеси. Увага приділяється "організаційним змінам", що є об’єднуючим терміном усіх процесів при аналізі розвитку організації. У рамках логістичного підходу до функціонування виробничих систем пропонується створення логістичних альянсів для підвищення ефективності функціонування цих систем у сучасних умовах.
The necessity to use a logistic approach to any production and trade systems is caused with macroeconomic features of industrial production management in the conditions of integration processes linked with globalization. Dynamic uncertainty of external environment factors accompanies these processes. The attention is paid to "organizational changes", which are the combined terms of all the processes under a nalyzing of organizational development. In the frame of a logistic approach to a function of production systems it’s proposed to form logistic unions to increase the efficiency of these systems function in the modern conditions. It’s especially important for Ukraine at present, when passing changes are accompanied with different vector directions of reforming processes.

Опис

Ключові слова

організаційні зміни, динамічна невизначеність, фактори зовнішнього середовища, інтеграційні процеси, organizational changes, dynamic uncertainty, external environment factors, integration processes

Бібліографічний опис

Гармаш С. В. Логістичний підхід як фактор підвищення ефективності управління виробничими системами в сучасних умовах / С. В. Гармаш, А. В. Дрозд // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 171-174.