Етнопсихологічні особливості арабських і африканських студентів

dc.contributor.authorПарамонова, Валерія Юріївнаuk
dc.contributor.authorСєдойкіна, Тетяна Миколаївнаuk
dc.date.accessioned2022-05-30T20:35:57Z
dc.date.available2022-05-30T20:35:57Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті розглянуто етнопсихологічні особливості представників арабських країн і Африки, у тому числі ціннісні орієнтації та ставлення до різних аспектів життєдіяльності, а також фактори, що призвели до формування цих психологічних особливостей, стереотипу мислення та принципів взаємодії із оточуючим культурним середовищем. Етнопсихологічна тематика в наш час може визначатися як одна із найактуальніших у зв’язку із постійно зростаючою тенденцією до поліміксингу – змішуванню і взаємодії різноманітних етнічних спільнот. У публікації проаналізовано дослідження психологічних аспектів міжнаціональної взаємодії культур, які свідчать про те, що зміст та результати різноманітних міжкультурних контактів залежать від здатності його учасників досягати згоди. Міжкультурна комунікація вимагає значного розвитку етнополітичного усвідомлення, толерантного ставлення до іншої культури, національних звичаїв, традицій. Акцентується увага на особливостях навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України, що є актуальним питанням через зростання міжнародної мобільності студентів. Підготовка іноземних студентів має політичну, економічну й соціальну значущість для країни, а отже, урегулювання й гармонізація взаємодії особистості з новим культурним, соціальним, навчально-виховним середовищем є значущим у навчальному процесі. У статті висвітлюються проблеми, що виникають у викладачів під час роботи з арабськими і африканськими студентами, й надаються рекомендації для їх вирішення. У статті зазначено, що реальність сучасних українських закладів вищої освіти така, що в більшості випадків не вдається сформувати одномовні групи або групи студентів із однієї країни. Отже, найчастіше викладач працює в багатоетнічній навчальній групі. Це вимагає від викладача додаткової методичної, організаційної роботи, застосовування різноманітних методів, щоб збільшити ефективність, підвищити якість процесу навчання, в результаті чого відбувається покращення академічних набутків. Все це сприяє якісному формуванню професійної компетентності і професійної підготовки іноземних студентів.uk
dc.description.abstractThis article considers the ethnopsychological characteristics of the representatives of Arab countries and Africa, including their values and attitudes to various aspects of life, as well as the factors that led to the formation of these psychological characteristics, stereotypes, and principles of interaction with the cultural environment. Ethnopsychological issues nowadays can be defined as one of the most relevant with an eye on the ever-growing trend towards polymixing – mixing and interaction of different ethnic communities. The publication analyzes the study of psychological aspects of interethnic interaction of cultures, which indicate that the content and results of various intercultural contacts depend on the ability of those taking part to reach an agreement. Intercultural communication requires a significant development of ethno-political awareness, a tolerant attitude to other culture, national customs and traditions. Emphasis is placed on the peculiarities of international students’ education in higher education institutions of Ukraine, which is an urgent issue due to the growth of the international student mobility. Training of international students has a political, economic, and social significance for the country, and therefore, the settlement and harmonization of the interaction of the individual with the new cultural, social, and educational environment is important in the educational process. The article highlights the problems the teachers face when working with Arab and African students and provides recommendations for their solution. The article notes that the real condition of modern Ukrainian higher education institutions is that in most cases, it is not possible to form the monolingual or mononational study groups. Thus, most often, the teacher works in a multiethnic study group. This requires the teacher to do some additional methodological and organizational work, to use various methods to increase efficiency, improve the quality of the educational process, resulting in the improved academic achievements. All these contribute to the qualitative formation of professional competence and professional training of international students.en
dc.identifier.citationПарамонова В. Ю. Етнопсихологічні особливості арабських і африканських студентів / В. Ю. Парамонова, Т. М. Сєдойкіна // Академічні студії. Серія "Гуманітарні науки". – 2021. – Вип. 3. – С. 80-85.uk
dc.identifier.doidoi.org/10.52726/as.humanities/2021.3.11
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7654-7710
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1607-3170
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57019
dc.language.isouk
dc.publisherВидавничий дім "Гельветика"uk
dc.subjectетнопсихологіяuk
dc.subjectособливостіuk
dc.subjectіноземні студентиuk
dc.subjectміжнаціональне спілкуванняuk
dc.subjectнаціональний характерuk
dc.subjectіноземна моваuk
dc.subjectethnopsychologyen
dc.subjectcharacteristicsen
dc.subjectinternational studentsen
dc.subjectinterethnic communicationen
dc.subjectnational characteren
dc.subjectforeign languageen
dc.titleЕтнопсихологічні особливості арабських і африканських студентівuk
dc.title.alternativeEthnopsychological characteristics of arabic and african studentsen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
AS_2021_3_Paramonova_Etnopsykholohichni_osoblyvosti.pdf
Розмір:
318.69 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.25 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: