Види і функції міжнародних економічних відносин та міжнародного підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проведено аналіз сучасних видів і методів здійснення міжнародної економічної діяльності, що дозволить уточнити та поглибити сутність міжнародного підприємництва і скласти класифікацію функцій його здійснення. Розглянуто останні дослідження провідних науковців щодо визначення поняття міжнародного підприємництва, запропоновано визначення міжнародного підприємництва, як сукупність певних угод, за допомогою яких переміщують товари, послуги та ресурси через державні кордони на міжнародному рівні. Встановлено, що кожне міжнародне підприємство, яке приймає участь у міжнародній підприємницький діяльності, відноситься до певної правової форми і діє відповідно до норм цивільного і торгового права своєї держави.
The analysis of modern types and methods of international economic activity is carried out. This allowed to clarify and deepen the essence of international entrepreneurship, made it possible to classify the functions of implementing international entrepreneurship. The last researches of leading scientists on definition of the concept of international business are considered. The definition of international ent repreneurship as a set of definite agreements with which to move goods, services and resources across national borders at the international level is proposed. It has been established that every international enterprise that participates in international business activities is part of a certain legal form and acts in accordance with the norms of civil and commercial law of its state.

Опис

Ключові слова

бізнес, підприємство, суб’єкти господарювання, економічна діяльність, торгові права, enterprise, business entities

Бібліографічний опис

Пантелєєв М. С. Види і функції міжнародних економічних відносин та міжнародного підприємництва / М. С. Пантелєєв // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 84-88.