Методичний підхід до управління витратами промислового підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
У статті проаналізовано проблему формування єдиного, дієвого та універсального методичного підходу до управління витратами промислового підприємства як важливий аспект для його успішності на конкурентних внутрішніх ринках України та при веденні зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку. Виявлено необхідність чіткого розуміння економічної сутності категорії «витрати» та визначено, що категорія «витрати» – це усі ресурси і фактори виробництва, що потребують обліку, виражені у грошовій формі, а також використані в процесі господарської діяльності для отримання фінансового результату і потрібні для його аналізу, прийняття управлінського рішення, а також є внутрішнім ціноутворюючим чинником. Систематизуємо складові компоненти поняття «витрати». Досліджені підходи до поняття еконо мічної сутності витрат у цілому охоплює всі сфери діяльності та узагальнює види витрат, притаманні підприємствам промислового комплексу. Запропоноване визначення категорії «витрати» дасть змогу підвищити ефективність управління ними; посилити контроль їх споживання; виявити резерви підвищення результативності діяльності; вдосконалити організацію та методику обліку витрат на промисловому підприємстві. Виділено і негативні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств та доведено, що ефективність заходів щодо скорочення витрат залежить від ступеню їх узгодженості із завданнями діяльності і розвитку підприємства. Побудовано механізм розподілу функцій системи управління витрат промислового підприємства та виявлено, що розподіл функцій і завдань системи управління витратами необхідно здійснювати узгоджено із функціями управління промисловим підприємством. Зроблено висновок, що система управління витратами промислового підприємства – це комплекс пов’язаних елементів та відносин в системі управління підприємством, які за рахунок раціонального використання його ресурсів забезпечують його стабільне функціонування. Кожний окремий елемент виконує відповідні функції і завдання системи управління витратами. Ефективність реалізації функцій і завдань системи управління витратами залежить від ступеню налагодженості зворотного зв’язку від контролю діяльності з управління витратами підприємства до її планування.
The article analyzes the problem of formation of a single, effective and universal methodological approach to cost management of an industrial enterprise as an important aspect for its success in the competitive domestic markets of Ukraine and in the conduct of foreign economic activity in the world market. The necessity of a clear understanding of the economic essence of the category "costs" is revealed and it is determined that the category "costs" is all the resources and factors of production that require accounting, expressed in monetary form, as well as used in the process of economic activity to obtain a financial result and necessary for its analysis, management decision – making, and is an internal price-forming factor. We systematize the components of the concept of "expenses". The approaches to the concept of the economic essence of costs in General covers all spheres of activity and summarizes the types of costs inherent in the enterprises of the industrial complex. The proposed def inition of the category "costs" will improve the efficiency of their management; strengthen the control of their consumption; identify reserves to im prove performance; improve the organization and methodology of cost accounting at the industrial enterprise. Negative factors of influence on financial and economic activity of industrial enterprises are also allocated and it is proved that efficiency of actions for reduction of expenses depends on degree of their coordination with tasks of activity and development of the enterprise. Built a mechanism for the distribution functions of the system management costs of industrial enterprises and revealed that the distribution of functions and objectives of the cost management system must be implemented in concert with management functions of an industrial enterprise. It is concluded that the cost management system of an industrial enterprise is a complex of related elements and relations in the enterprise management system, which, due to the rational use of its resources, ensure its stable functioning. Each individual element performs the corresponding functions and tasks of the cost management system. The effect iveness of the functions and tasks of the cost management system depends on the degree of feedback from the control of the cost management activities of the enterprise to its planning.
Опис
Ключові слова
собівартість, функції управління, система управління витратами, cost price, management functions, cost management system
Бібліографічний опис
Мордовцев О. С. Методичний підхід до управління витратами промислового підприємства / О. С. Мордовцев, Т. В. Левчук // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 70-74.