Програма переддипломної практики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Проходження переддипломної практики магістрами спеціальності 076 «Підприємництво і торгівля» є важливим етапом їх професійної підготовки. Переддипломна практика надає здобувачам можливість завершити формування професійних компетентностей в обраній галузі, поглибити знання, отримані під час навчання та вирішувати реальні проблеми, що виникають у підприємницькій діяльності. Крім того, цей етап допомагає здобувачам формувати мережу професійних контактів в бізнес-середовищі та отримати цінний досвід для майбутньої кар'єри. Програму переддипломної практики складено згідно із Законом України «Про вищу освіту», Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93, стандартами вищої освіти, освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Програма практичної підготовки дозволяє здобувачам вищої освіти скласти чітке уявлення про те, що їм доведеться виконувати під час практики, як вирішити індивідуальне завдання, яку допомогу вони можуть отримати від керівників практики, закладу вищої освіти та підприємства (організації, установи, підприємницької структури), а також працівників (керівників) підприємства, із якими вони будуть зустрічатися під час практики. Здобувачі вищої освіти дістануть необхідний обсяг практичних знань і умінь, відповідно до програми переддипломної практики.

Опис

Ключові слова

переддипломна практика магістрів, місце переддипломної практики, компетентності здобувача, навчально-методичне забезпечення, самостійна робота здобувача, вимоги до баз практик, керівництво практикою, форми атестації, форми статистичної звітності, форми бухгалтерської звітності

Бібліографічний опис

Програма переддипломної практики [Електронний ресурс] : для студ. спец. 076 "Підприємництво та торгівля" другого (магістерського) рівня усіх форм навчання / уклад.: М. А. Мащенко, І. Я. Іпполітова, С. О. Степуріна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – 23 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/76533