Методичні вказівки до виконання індивідуальної та самостійної робіт з дисципліни "Податкова система"

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів, неможлива без підвищення ролі самостійної роботи студентів. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом та засвоєння вмінь, знань та навичок у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, і основним шляхом формування таких рис особистості, як компетентність, творче ставлення до справи, самостійність у прийнятті рішень, активність, ініціативність, тощо. Метою організації самостійної роботи студентів є надання знань з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики. В результаті вивчення дисципліни "Податкова система" студенти повинні знати: ― сутність податків, їх види, значення в ринковій економіці; ― принципи оподаткування; ― законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування; ― порядок та технології прямого оподаткування; ― порядок та технології непрямого оподаткування; ― порядок стягнення місцевих та інших податків і платежів з юридичних та фізичних осіб; ― порядок складання та подання податкової звітності до контролюючого органу. Студенти повинні вміти: ― орієнтуватись у законодавчо-нормативних та інструктивно-методичних матеріалах; ― розрахувати суми податків, що сплачують юридичні та фізичні особи до бюджетів Україні; ― складати податкову звітність. Найбільш типовими формами самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Податкова система" є: підготовка до лекції, підготовка до практичного або семінарського заняття, підготовка до контрольної роботи, підготовка до заліку (екзамену), підготовка до захисту індивідуальної роботи. Елементами вказаних форм самостійної роботи студентів можуть бути: робота з текстом лекцій; вивчення та конспектування обов'язкової літератури, підручників; вивчення та конспектування допоміжної літератури; опрацювання та конспектування нормативно-законодавчої бази; розв'язання завдань; написання науково-дослідних робіт; опрацювання та вивчення окремих тем або питань теми. У будь-якому виді роботи студентів передбачається допомога викладача. Така допомога - це оперативне керівництво та управління як змістом, так і формою самостійної роботи студентів.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, навчальний процес, оподаткування, економіка

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання індивідуальної та самостійної робіт з дисципліни "Податкова система" [Електронний ресурс] : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" усіх форм навчання / уклад. Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 12 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54710.