Державне управління сферою охорони здоров'я: характеристика кількості та тематичного спрямування дисертаційних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

https://doi.org/10.35340/2308-104X.2019.82-1-02

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Донецький державний університет управління

Анотація

Визначено напрями проведення аналізу тематичного спрямування наукових досліджень щодо державного управління сферою охорони здоров’я, а також обґрунтовано можливість зосередження наукової уваги на кількості та якості захищених дисертаційних робіт. Проведено аналіз захищених у спеціалізованих вчених рад Д 26.810.01 та Д 26.810.02 дисертацій, фокусом наукової уваги яких були питання функціонування та розвитку сфери охорони здоров’я. За результати проведеного аналізу надано характеристику напрямів та рівня опрацювання наукової проблематики державного управління сферою охорони здоров’я у межах галузі науки "Державне управління"
The ways of holding an analyses of thematic areas of science researches as for public administration of the health care sphere are determined, and also the possibility of the focus of scientific attention on the amount and quality of defended dissertations is substantiated. The analysis of defended dissertations, focus of science attention of which were questions of functioning and development of health care sphere, in specialized scientific councils Д 26.810.01 and Д 26.810.02 was made. Based on the results of the analyses the characteristic of spheres and levels of processing of science problematic of public administration of the health education sphere in the framework of "Public administration" science.

Опис

Ключові слова

аналіз тематичного спрямування дисертаційних досліджень, державне управління сферою охорони здоров'я, напрями наукових пошуків, статистична інформація щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, analysis of thematic areas of dissertation researches, public administration of the health care sphere, spheres of scientific researches, statistic information as for the activities of specialized scientific councils

Бібліографічний опис

Мороз В. М. Державне управління сферою охорони здоров'я: характеристика кількості та тематичного спрямування дисертаційних досліджень = Public administration of the health care sphere: characteristics of the amount of dissertation researches and their thematic areas / Мороз В. М. // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». Сер. : Державне управління. – Маріуполь : ДДУУ. – 2019. – № 1 (82). – С. 17–28.