Теоретичні аспекти формування системи управління факторами розвитку промислового підприємства на засадах стратегічного контролінгу

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

doi.org/10.32782/2413-9971/2021-37-14

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавничий дім "Гельветика"
Ужгородський національний університет

Анотація

У статті окреслено окремі моменти формування системи управління факторами розвитку на засадах стратегічного контролінгу на промисловому підприємстві, що в умовах нестабільного зовнішнього середовища є особливо актуальним. Проаналізовано роботи вчених, які досліджували питання впровадження стратегічного контролінгу та керування факторами розвитку на промисловому підприємстві. Проаналізовано та узагальнено чинники впливу на розвиток промислових підприємств. Уточнено фактори розвитку промислового підприємства, які можуть бути скеровані за допомогою системи стратегічного контролінгу підприємства. Розроблено механізм підвищення ефективності факторів розвитку промислового підприємства за допомогою інструментарію стратегічного контролінгу. Удосконалено алгоритм формування стратегії сталого розвитку промислового підприємства.
The article outlines some aspects of the formation of the management system of development factors on the basis of strategic controlling at an industrial enterprise. The emergence of the need to control the management of industrial development in the current economic conditions of Ukraine is due to the instability of the external environment, increased competition in domestic and foreign markets, increased risk, the need for constant monitoring of changes in external and internal environment, forecasting, increasing the role of planning the activities of the enterprise not only in the short term but also in the long run. The works of scientists who studied the implementation of strategic controlling and management of development factors in an industrial enterprise are analyzed. The system of strategic controlling provides for the analysis and consideration of factors of the external and internal environment of the enterprise, so the article analyzes and summarizes the factors influencing the development of industrial enterprises. It is determined that all industrial enterprises, carrying out production and economic activities, constantly feel the influence of factors of different nature and direction. The author’s approach to the classification of factors of development is offered. The factors of development of the industrial enterprise which can be directed by means of system of strategic controlling of the enterprise are defined. The mechanism of increase of efficiency of factors of development of the industrial enterprise which by means of continuous monitoring of an estimation of efficiency of development of the enterprise allows to react in advance to system of strategic controlling and by that constantly to improve the mechanism is developed. The algorithm for forming a strategy for sustainable development of an industrial enterprise has been improved, where due to the constant closed cycle of strategic controlling there is an opportunity to develop and implement an effective development strategy at the enterprise. The advantages of the presented author’s method are that it is universal in application, based on a systematic and integrated approach, allows to take into account not only quantitative but also qualitative indicators, obtain information about the main structural components of the enterprise and assess the current state of the enterprise as a whole.

Опис

Ключові слова

машинобудування, економічна ефективність, сталий розвиток, контроль, controlling, management system, strategic controlling, development factors, economic efficiency, sustainable development

Бібліографічний опис

Ходирєва О. О. Теоретичні аспекти формування системи управління факторами розвитку промислового підприємства на засадах стратегічного контролінгу / О. О. Ходирєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Міжнародні економічні відносини та світове господарство / гол. ред. М. М. Король. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 37. – С. 88-94.