Теоретичні і методичні аспекти питань обліку праці і заробітної плати

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Пропонується дослідження облікового і аналітичного характеру, які б висвітлювали методику формування показників праці та заробітної плати з урахуванням змін у законодавчій базі. Обґрунтовано основні питання в обліку заробітної плати, що утворюються під час економічних перетворень. Наведено основні заходи щодо удосконалення та спрощення оплати праці.
It is offered researches of registration and analytical character which would shine a technique of formation of indicators of work and a salary taking into account changes in legislative base. The main questions in the accounting of a salary that are formed during economic transformations are proved. The main actions for improvement and compensation simplification are given.

Опис

Ключові слова

економічні перетворення, оплата праці, розрахунки, організація обліку, нарахування на заробітну плату, бухгалтерський облік, compensation, calculations, organization of the account, charge on a salary, account

Бібліографічний опис

Мардус Н. Ю. Теоретичні і методичні аспекти питань обліку праці і заробітної плати / Н. Ю. Мардус // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 162-165.