Використання нафтового шламу у виробництві асфальтобетону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2078-5364.2020.1.04

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Запропоновано використання нафтового шламу – відходу нафтопереробної промисловості у технологічному процесі отримання асфальтобетону – матеріалу, який має широкий спектр застосування, та у зв’язку з чим, користується значним попитом на ринку будівельних матеріалів. Основним напрямком використання нафтового шламу у наведеному виробництві є отримання з нього методом концентрування, високиплячої вуглеводневої фракції (температура кипіння >360 °С) яка модифікується полімерними добавками (поліпропіленом або пінополістиролом), та у результаті чого набуває властивостей бітуму. Даний бітум здатен повністю замінити, нафтові бітуми, без яких, сьогодні неможливо отримати асфальтобетон з рівнем якості, який відповідає вимогам нормативної документації. Також, запропоновано схему, яка поєднує у себе усі стадії отримання бітуму з нафтового шламу та використання цього бітуму разом з мінеральними компонентами та старим асфальтобетоном для отримання гарячого (температура укладання не нижче 120 °С) асфальтобетону високої густини (залишкова пористість до 1%) типу А (вміст щебеню 50–60%). Використання у схемі старого асфальтобетону, сприяє економії ресурсів за рахунок використання вторинної сировини та забезпечує безперервне виробництво, тим самим, знижуючи собівартість кінцевого продукту.
It is proposed to use oil sludge – waste of oil refining industry in the technological process of producing asphalt - a material that has a wide range of applications and is therefore in high demand in the market of construction materials. The m ain area of use of sludge in the above production is to obtain from it a method of concentration, high-boiling hydrocarbon fraction (boiling point > 360 °C) that is modified by polymer additives (polypropylene or polystyrene foam), and as a result acquiresthe properties of bitumen. This bitumen is capable of completely replacing petroleum bitumen, without which it is impossible to obtain asphalt concrete with a quality level that meets the requirements of the standard documentation. Also, a scheme is proposed that combines all stages of the production of bitumen from oil sludge and the use of this bitumen together with mineral components and old asphalt to produce hot (laying temperature not lower than 120 °C) high density asphalt concrete (residual porosity up to 1% ) type A (crushed stone content 50–60%). Used in the old asphalt concrete scheme, it saves resources through the use of recyclables and ensures continuous production, thereby reducing the cost of the final product.

Опис

Ключові слова

вуглеводнева фракція, бітум, полімерна добавка, змішування компонентів, hydrocarbon fraction, bitumen, polymer additive, component mixing

Бібліографічний опис

Мардупенко О. О. Використання нафтового шламу у виробництві асфальтобетону / О. О. Мардупенко, А. Б. Григоров, І. В. Сінкевич // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2020. – № 1. – С. 32-36.