Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті обґрунтовано основні групи факторів, що визначають конкурентоспроможність підприємств. В якості основних факторів виділені результати інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики. Запропоновано методику експертної оцінки кількісної величини даних факторів. На основі експертних оцінок розроблена багатофакторна модель оцінки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, що враховує дію різних факторів. Розроблено методику дослідження конкурентних переваг підприємств машинобудівного комплексу, а також дослідження рівня конкурентоспроможності підприємств та їх інвестиційної привабливості. Результати дослідження апробовані на ряді машинобудівних підприємств м.Харкова.
The article substantiates the main groups of factors that determine the competitiveness of enterprises. As the main factors, the results of innovation, investment and marketing policy are highlighted. The technique of expert evaluation of the quantitative value of these factor s is proposed. On the basis of expert assessments, a multi-factor model for assessing the competitiveness of a machine-building enterprise was developed, taking into account the effect of various factors. The technique of research of competitive advantages of the enterprises of a machine-building complex, and also research of a level of competitiveness of the enterprises and their investment appeal is developed. The results of the research were tested at a number of machine-building enterprises in Kharkov.
Опис
Ключові слова
експертні методи, машинобудівні підприємства, експертна оцінка, інвестиційна привабливість, expert methods, machine-building enterprises
Бібліографічний опис
Перерва П. Г. Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності / П. Г. Перерва, С. Нагі, Т. О. Кобєлєва // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 89-94.