Оцінка ефективності впровадження механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.37

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Проаналізовано публікації з управління ризиками на підприємстві та з необхідності створення або удосконалення механізму управління підприємством шляхом впровадження механізму управління ризиками. Зроблено висновок, що впровадження механізму інноваційного управління ризиками може привести до зменшення інтегрального ризику на 2-3%.
Аnalyzes publications on risk management at an enterprise and the need to create or improve an enterprise management mechanism by introducing a risk management mechanism. It is concluded that the introduction of an innovative risk management mechanism can lead to a decrease in the integral risk by 2-3%.

Опис

Ключові слова

ризик, управління ризиками, механізм інноваційного управління, переробне підприємство, ефективність управління, risk management, mechanism of innovative risk management, processing enterprise, efficiency, management efficiency

Бібліографічний опис

Оцінка ефективності впровадження механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України / І. М. Посохов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 37-42.