Методичні вказівки з оформлення індивідуального завдання з дисципліни "Економіка підприємства"

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З переходом вітчизняної економіки до ринкових відносин з’явилися нові форми і методи ведення господарської діяльності. Підприємствам як суб’єктам господарювання надано значні права і можливості реалізації власних економічних інтересів. Вони самостійно вибирають вид діяльності, складають власну виробничу програму, формують і використовують відповідний ресурсно-виробничий потенціал, забезпечують збут продукції, впроваджують заходи щодо підвищення ефективності господарювання. Забезпечення ефективного функціонування підприємств передбачає залучення до вирішення цих складних економічних завдань висококваліфікованих фахівців. Питання теорії і практики господарювання на рівні підприємства, принципи формування і використання виробничого потенціалу, раціонального ресурсного забезпечення, організації та ефективності господарської діяльності підприємства є предметом такої спеціальної галузі економічних знань, як економіка підприємства. Економіка підприємства - це наука про ефективність виробничої діяльності, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах. Мета розрахункового завдання є поглиблення теоретичних знань з основних положень, понять, законів у галузі економіки підприємства. Розрахункове завдання базується на даних вивчення та узагальнення літературних джерел, статистичних даних, нормативно-правових матеріалів, власного бачення проблеми. Розрахункове завдання включає розробку студентами однієї із запропонованих тем.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, зміст, вступ, висновки, таблиці, рисунки, формули

Бібліографічний опис

Методичні вказівки з оформлення індивідуального завдання з дисципліни "Економіка підприємства" [Електронний ресурс] : для студентів КІТ за спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / уклад. А. Е. Ю. Передрій ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 19 c. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53967.