Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Проаналізовані основні макроекономічні показники України, визначено, що низька конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників і країни в цілому - це проблема економічної безпеки держави. Конкретизовано падіння рейтингу глобальної конкурентоспроможності країни на 11 позиций, з 73 до 84, з показником 4.05 бали з 7 можливих. Побудована модель оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства,яка заснована на групах показників, що характеризують його потенційні можливості, ступінь задоволення вимог ринку і фінансові результати господарської діяльності.
The main macroeconomic indicators of Ukraine are analysed, is certain that low competitiveness of domestic producers and the country as a whole is a problem of economic security of the state. Falling of a rating of global competitiveness of the country on 11 positions, with 73 to 84, with an indicator 4.05 points from 7 possible is concretized. The constructed model of an assessment of level of competitiveness of the 226 ISSN 2079-0767. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 32 (1075) enterprise which is based on groups of indicators which characterize its potential opportunities, degree of satisfaction of requirements of the market and financial results of economic activity.
Опис
Ключові слова
ринкові умови, національна економіка, вітчизняні підприємства, макроекономічні показники, економічна безпека держави, competitiveness, market, economy, industry, enterprise
Бібліографічний опис
Мірошник М. В. Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства / М. В. Мірошник, В. М. Кобєлєв // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 182-187.