Економічна сутність стратегічного контролінгу, його місце в управлінні промисловим підприємством

Ескіз недоступний
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "Центр учбової літератури"
Анотація
У статті досліджено теоретичні концепції до трактування сутності економічної категорії "стратегічний контролінг", що нині є дуже актуальним для управління великими промисловими підприємствами. Основна мета концепції контролінгу полягає в підвищенні ефективності оперативного і стратегічного управління підприємством. Вказано, контролінг дозволяє здійснювати постійний контроль над досягненнями як стратегічних, так і оперативних цілей підприємства, згідно з цим принципом розрізняють стратегічний контролінг та оперативний контролінг. Виділено та порівняно основні характеристики стратегічного та оперативного контролінгу. Вказані основні інструменти, які використовуються при впровадженні стратегічного або оперативного контролінгу. Аналіз існуючих поглядів на поняття "стратегічного контролінгу" показує, що на сучасному етапі відсутній єдиний методологічний підхід до визначення поняття "стратегічний контролінг". Проаналізовано роботи вчених, які досліджували проблеми визначення та ключові характеристики контролінгу. Досліджено походження, еволюцію та сучасні інтерпритації поняття "стратегічний контролінг". Виявлено та узагальнено групи підходів до визначення поняття "стратегічний контролінг", визначено та наведено причини різноманіття поглядів до даного поняття. Розкрито переваги та недоліки кожного підходу до визначення економічної категорії. Згруповано та проаналізовано існуючі визначення терміну "стратегічний контролінг". Розроблено авторське визначання поняття "стратегічний контролінг". Визначено задачі стратегічного контролінгу у системі стратегічного управління промисловим підприємством. Зроблено висновок, що контролінг перебуває у постійному розвитку, оскільки сучасна ринкова та економічна ситуація доволі швидко змінюється, а підприємства має пристосовуватися до неї і прогнозувати свої дії з урахуванням майбутніх змін. Його розвиток тісно пов’язаний з розвитком теорії управління підприємством. Структура контролінгу на окремому промисловому підприємстві може змінюватись в залежності від його можливостей та потреб.
The article examines the theoretical concepts for the interpretation of the essence of the economic category "strategic controlling", which is now very relevant for the management of large industrial enterprises. The main purpose of the concept of controlling is to increase the efficiency of operational and strategic management of the enterprise. It is indicated that controlling allows to exercise constant control over the achievements of both strategic and operational goals of the enterprise, according to this principle, there are strategic controlling and operational controlling. The main characteristics of strategic and operational controlling are highlighted and compared. The main tools used in the implementation of strategic or operational controlling are indicated. Analysis of existing views on the concept of "strategic controlling" shows that at the present stage there is no single methodological approach to defining the concept of "strategic controlling". The works of scientists who studied the problems of definition and key characteristics of controlling are analyzed. The origin, evolution and modern interpretations of the concept of "strategic controlling" are studied. Groups of approaches to the definition of the concept of "strategic controlling" are identified and generalized, the reasons for the diversity of views on this concept are identified and presented. The advantages and disadvantages of each approach to determining the economic category are revealed. The existing definitions of the term "strategic controlling" are grouped and analyzed. The author’s definition of the concept of "strategic controlling" is developed. The tasks of strategic controlling in the system of strategic management of an industrial enterprise are determined. It is concluded that controlling is in constant development, since the current market and economic situation is changing quite rapidly, and enterprises must adapt to it and predict their actions, taking into account future changes. Its development is closely related to the development of the theory of enterprise management. The structure of controlling in an individual industrial enterprise may change depending on its capabilities and needs.
Опис
Ключові слова
економіка, система управління, менеджмент, контроль, strategic controlling, control, evolution of the concept, economic category, management system
Бібліографічний опис
Ходирєва О. О. Економічна сутність стратегічного контролінгу, його місце в управлінні промисловим підприємством / О. О. Ходирєва // Інтернаука. Сер. : Економічні науки = Internauka. Ser. : Economic sciences. – 2021. – № 6 (50), т. 1. – С. 107-114.