Інструментальні методи аналізу сировини і матеріалів в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто теоретичні та методологічні засади інструментальних методів аналізу сировини і матеріалів, що застосовуються в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Наведено приклади розв’язання задач та контрольні задачі для самостійної роботи зі спеціальних дисциплін, що викладаються в рамках профілізації «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, а також технологів та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у галузі хімічних технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
The theoretical and methodological principles of instrumental methods for analyzing the raw materials and supplies occurring in the hard-melting nonmetallic and silicate materials technology are considered. Examples of problem solving and control tasks for independent work in special disciplines being taught within the educational profile “Chemical technologies of hard-melting nonmetallic and silicate materials” are given. A manual can be used by the universities and colleges students and also technologists and engineers being specialized in the field of hard-melting nonmetallic and silicate materials chemical technologies.

Опис

Ключові слова

навчально-методичний посібник, фізико-хімічний аналіз, термографічний аналіз, гранулометричний аналіз, physico-chemical analysis, thermographic analysis, granulometric analysis

Бібліографічний опис

Нагорний А. О. Інструментальні методи аналізу сировини і матеріалів в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / А. О. Нагорний ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/62970.