Моральні основи прийняття рішень майбутніми лідерами в сфері бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний авіаційний університет

Анотація

У статті представлено аналіз проблеми моральності прийняття рішень лідерами в сфері бізнесу. Уточнюється співвідношення понять "мораль", "моральність". Вивчаються шляхи впливу рівня моральності лідерських рішень на ефективність діяльності організації. Детально розглядаються базові людські цінності, що складають основу морального профілю особистості лідера в бізнес-сфері. Представлено авторську модель аналізу моральності лідерських рішень, що поєднує в собі класичний підхід до оцінки моральності суджень Л. Колберга та, сформульований Д. Хайдтом з колегами, підхід до визначення моральної спрямованості особистості. Аналізується актуальність та критика досліджень Л. Колберга. Детально розглядається базове для концепції Д. Хайдта поняття "моральних засад" та вивчається зміст моральних засад, притаманних сучасній людині. На базі цих двох теоретичних концепцій виділяються шість можливих варіантів моральності при прийнятті рішень: консервативний преконвенційний, консервативний конвенційний, консервативний постконвенційний, ліберальний преконвенційний, ліберальний конвенційний, ліберальний постконвенційний. Подаються результати емпіричного дослідження особливостей прояву моральності при прийнятті рішень студентами потенційними лідерами в сфері бізнесу. Наводяться рекомендації щодо підвищення рівня моральності потенційних та реальних лідерів.
The paper presents analysis of moral basics of decision-making of leaders in business. Relationship between the concepts of "morality" and "moral consciousness" is clarified. Ways of impact of moral leadership on the efficiency of the organization are studied. Basic human values that form the basis of moral profile of the personality of the leader in the business sphere are shown. The author presents a model of moral leadership analysis, that combines classical approach to assessing the moral judgments of L. Kohlberg and approach of determining the moral orientation of the individual of J. Haidt. Relevance and criticism of L. Kohlberg`s research are analyzed. J. Haidt`s concept of "moral principles" and the content of moral principles of modern man are considered in details. On the basis of these two theoretical concepts six options of morality in decision-making are formulated: pre-conventional conservative, conservative conventional, post-conventional conservative, pre-conventional liberal, conventional liberal, post-conventional liberal. The results of empirical research of features manifestation of morality in decision making of potential leaders in the business are shown. Recommendation on improving morality of potential and actual leaders are given.

Опис

Ключові слова

лідерство, бізнес-середовище, мораль, моральність, прийняття рішень, leadership, business environment, ethics, morality, decision making

Бібліографічний опис

Романовський О. Моральні основи прийняття рішень майбутніми лідерами в сфері бізнесу / О. Романовський, А. Книш // International Scientific Journal of Universities and Leadership = Університети і лідерство. – 2016. – № 2. – С. 52-56.