Специфічні риси реалізації економічної функції сучасними державами: міждисциплінарний підхід

Ескіз недоступний

Дата

2020

ORCID

DOI

doi.org/10.32844/2618-1258.2020.6-2.1

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавничий дім "Гельветика"

Анотація

У статті відзначено, що функціональний блок діяльності держави передбачає окремий економічний напрям, що безпосередньо охоплює реалізацію двох функцій: економічної та зовнішньоекономічної. З економічним напрямом діяльності держави пов’язана реалізація широкого спектра найрізноманітніших функцій (політична, соціальна, забезпечення законності тощо). Встановлено, що економічний напрям діяльності держави всередині країни передбачає насамперед регулювання сфери економічних відносин для створення умов щодо розвитку виробництва; організації виробництва на підставі визнання і захисту різних форм власності, підприємницької діяльності; прогнозування розвитку економіки. На зовнішньому рівні (за межами держави) економічна функція реалізується шляхом встановлення і підтримки торгово-економічних відносин з іноземними державами; розвитку ділового партнерства і співробітництва в економічній сфері з усіма державами, незалежно від їхнього державного та суспільного ладу, а також рівня розвитку; інтеграції у світову економіку. Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах можна спостерігати тенденцію відходу від такої позиції. Такий відхід детермінований тим, що реалізація зовнішньоекономічної функції стикається з домінуванням політичної складової частини. Зауважено, що гіпертрофована політична функція може суттєвим чином домінувати над економічною функцією. Незважаючи на конституційні та законодавчі запобіжники із цього питання, держави від практики такого домінування не завжди відходять. Адже в Україні до таких запобіжників можна віднести частину 4 статті 13 Конституції України, де зафіксовано, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. Або, наприклад, згідно із частиною 1 статті 15 Основного закону України, суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної й ідеологічної багатоманітності. У статті сформульовано пропозиції щодо доповнення концепції національної безпеки в частині, що стосується сфери економіки (економічної безпеки), а саме створення механізму зацікавленості окремих уповноважених органів влади та їх посадових осіб у створенні ефективного механізму реалізації національних інтересів держави у процесі участі в зовнішньоекономічній діяльності, зокрема й укладення окремих угод на міжнародному рівні. Зроблено висновок про те, що економічна функція сучасної держави виступає як єдиний комплекс економічного напряму діяльності держави, що реалізується в межах як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави. Реалізація економічної функції суттєвим чином пересікається із широким спектром інших функцій, покладених на державу: політичною, екологічною, оборонною, соціальною тощо. Крім того, економічна функція суттєвим чином пов’язана з гарантуванням економічної безпеки як складовою частиною національної безпеки. У зв’язку із цим концепція національної безпеки сучасної держави завжди повинна приділяти суттєву увагу питанням економічної безпеки, забезпечення національних інтересів у цій сфері, недопущення домінування політичної доцільності над справді національними інтересами в економічній сфері.
The article notes that the functional unit of the state provides a separate economic direction, which directly covers the implementation of two functions: economic and foreign economic. Hence, the economic direction of the state is associated with the implementation of a wide range of various functions (political, social, legality, etc.). It is established that the economic direction of the state within the country involves, first of all, the regulation of economic relations to create conditions for the development of production; organization of production on the basis of recognition and protection of various forms of ownership, business activities; forecasting economic development. At the external level (outside the state) the economic function is realized by establishing and maintaining trade and economic relations with foreign states; development of business partnership and cooperation in the economic sphere with all states, regardless of their state and social system, as well as the level of development; integration into the world economy. Emphasis is placed on the fact that in modern conditions we can observe a tendency to move away from this position. Such a departure is determined by the fact that the implementation of foreign economic function is faced with the dominance of the political component. It is noted that the hypertrophied political function can significantly dominate the economic function. Despite constitutional and legislative safeguards on this issue, states do not always deviate from the practice of such dominance. After all, in Ukraine, such safeguards include part 4 of Article 13 of the Constitution of Ukraine, which states that the state provides protection of the rights of all subjects of property rights and management, the social orientation of the economy. All subjects of property rights are equal before the law. Or, for example, according to Part 1 of Article 15 of the Basic Law of Ukraine, public life in Ukraine is based on the principles of political, economic and ideological diversity. The article formulates proposals to supplement the concept of national security in the part related to the sphere of economy (economic security), namely the creation of a mechanism of interest of individual authorities and their officials in creating an effective mechanism for realizing national interests in foreign economic activity. including the conclusion of separate agreements at the international level. It is concluded that the economic function of the modern state acts as a single set of economic activities of the state, which is implemented both within domestic and foreign policy. The implementation of the economic function significantly intersects with a wide range of other functions assigned to the state: political, environmental, defense, social, and so on. In addition, the economic function is essentially related to ensuring economic security as a component of national security. In this regard, the concept of national security of the modern state should always pay significant attention to issues of economic security, ensuring national interests in this area, preventing the dominance of political expediency over the truly national interests in the economic sphere.

Опис

Ключові слова

функції держави, економічна функція, економічна безпека, економіка держави, національна безпека, бюро економічної безпеки, functions of state, economic function, economic security, economy of state, national security, bureau of economic security

Бібліографічний опис

Решетняк Н. Б. Специфічні риси реалізації економічної функції сучасними державами: міждисциплінарний підхід / Н. Б. Решетняк // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. пр. / гол. ред. В. В. Галунько ; Наук.-дослід. ін-т публічного права. – Київ : ВД "Гельветика", 2020. – Вип. 6, т. 2. – С. 3-7.