Ефективність як економічна категорія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розглянуто сутність економічної категорії "ефективність", яка є визначальним показником розвитку та конкурентоспроможності суб'єкта господарювання та служить орієнтиром для прийняття управлінських рішень. Відсутність однозначного трактування категорії "ефективність" робить дану проблему актуальною та свідчить про важливість даної категорії. У статті проведено дослідження та аналіз визначення ефективності як економічної категорії, економічне ідентифікування термінів "ефективність", "результативність", "економічність" та "продуктивність". Узагальнено трактування науковців, шляхом надання авторських визначень економічних категорій. Наведений взаємозв’язок економічних категорій "ефективність", "результативність", "економічність" та "продуктивність".
The paper considers an essence of the economic category "efficiency", which is a determining indicator of a development and competitiveness of an enterprise and serves as a reference point for making managerial decisions. The lack of unambiguous interpretation of the category "efficiency" makes this problem relevant and indicates an importance of this category. In the paper the research and analysis of the definition of efficiency as an economic category, economic identification of the terms "efficiency", "effectiveness", "cost-effectiveness" and "productivity" are conducted. The treatment of scientists is generalized by providing author definitions of economic categories. The relationship between the economic categories "efficiency", "effectiveness", "cost-effectiveness" and "productivity" are presented.

Опис

Ключові слова

результативність, продуктивність, взаємозв’язок, конкурентоспроможність, суб'єкт господарювання, управлінські рішення, cost-effectiveness, productivity, interrelation

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Ефективність як економічна категорія / П. Г. Перерва, А. В. Кравчук // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 137-143.