Безпека людини у сучасних умовах

Ескіз недоступний

Дата

2021

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції та 147 Міжнародної науково-методичної конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) "Безпека людини у сучасних умовах", 2-3 грудня 2021 р. В тезах доповідей з напрямку життєдіяльності людини, розглянуті питання пов'язані з цивільною безпекою, збереженням життя та здоров’я людини, небезпекою підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища. Розглянуті сучасні технології пов'язані із захистом природи та людини, а також ролі інформаційних та експертних систем у вирішенні питань безпеки життєдіяльності. Наукові доповіді, що наведено у збірнику, можуть бути корисними для науковців, викладачів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
The book presented scientific theses of the XIІІ International Scientific and Methodological Conference and 147 International Scientific Conference of the European Association of Security (EAS) "Human safety in modern conditions", December 2-3, 2021. In the abstracts of reports on the direction of human life, the issues related to civil safety, preservation of human life and health, danger to enterprises, agriculture, transport and the environment. The considered modern technologies are connected with the protection of nature and man, as well as the role of information and expert systems in solving life safety issues. Scientific reports that are in the collection can be useful for scientists, teachers of higher educational institutions, graduate students, and training courses.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", безпека життєдіяльності людини, безпека підприємств, виробничі ризики, моніторинг навколишнього середовища, охорона навколишнього середовища, безпека людини, безпека на виробництві, цивільна безпека, соціальне страхування, радіоактивні відходи, смарт-контракти

Бібліографічний опис

Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 13-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 147-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 2-3 грудня 2021 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 13th Intern. Sci. and Methodological Conf., 147 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 2-3, 2021 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 248 с. – Укр. та англ. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55610.