Основи професійної безпеки та здоров'я

Анотація
У підручнику викладено теоретичні основи безпеки життєдіяльності, детально проаналізовано правові та організаційні основи безпеки праці та виробничої безпеки. Подано зміни трудового законодавства у зв’язку із введенням воєнного стану; докладно представлено основи індивідуального та популяційного здоров’я людини. Викладено базові поняття гігієни та фізіології праці. Представлено матеріал по формуванню у студентів вмінь і навичок для організації безпечних умов праці на виробництві при використанні електроус- тановок та забезпеченню пожежної безпеки персоналу і захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Підручник призначено для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання.
The textbook outlines the theoretical foundations of life safety, analyzes the legal and organizational foundations of occupational safety and industrial safety in detail. Changes to labor legislation in connection with the introduction of martial law were submitted; the basics of individual and population health of a person are presented in detail. The basic concepts of hygiene and work physiology are explained. The material on the formation of students' abilities and skills for the organization of safe working conditions in production when using electrical installations and ensuring fire safety of personnel and protection of the population in emergency situations is presented. The textbook is intended for students of all specialties and all forms of education.
Опис
Ключові слова
безпека життєдіяльності, безпека праці, виробнича безпеки, біоенергетична система, пожежна безпека, здоров'я людини, безпека харчування, гігієна, фізіологія праці, нещасні випадки, аварії, облік
Бібліографічний опис
Основи професійної безпеки та здоров'я : підручник / Ю. Г. Масікевич [та ін] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Чернівці : Місто, 2023. – 288 с. : іл.