Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності авіаційних диспетчерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

10.20998/2522-9052.2018.2.02

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Предметом вивчення в статті є процеси діяльності авіаційних диспетчерів чергової зміни районного диспетчерського центру (РДЦ) системи обслуговування повітряного руху. Метою є проведення аналізу існуючого методичного апарату, що застосовується для оцінки діяльність авіаційних диспетчерів чергової зміни РДЦ та їх взаємодії між собою та засобами автоматизації. Завдання: проаналізувати суперечності в практиці вдосконалення діяльності чергових змін РДЦ; провести аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності авіаційних диспетчерів. Аналізованими методами є: графоаналітичний метод, метод структурно-алгоритмічного аналізу, метод мережевих моделей діяльності, метод еталонного диспетчера (метод копіювання). Отримані такі результати. Описаний комплекс інформаційних моделей, необхідних для опису роботи чергової зміни РДЦ та запропоновані можливі варіанти вдосконалення елементів моделей діяльності чергових змін РДЦ. В результаті розгляду суперечностей в практиці вдосконалення діяльності чергових змін районних диспетчерських центрів були виявлені фактори, які впливають на необхідність вдосконалення процесів роботи чергової зміни РДЦ. Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для побудови моделей роботи чергової зміни РДЦ, дозволив виявити деякі недоліки методики, яка застосовується для вирішення цих завдань.
The subject matter of the article is the processes of the activity of air controllers on duty shift of the area controlcenter (ACC) of the air traffic services system. The goalis the analysis of the existing methodological apparatus used to evaluate the activity of the air traffic controllers of the duty shift of the ACC and their interaction with each other and automation means. The tasks are: to analyze the contradictions in the practice of improving the activity of the duty shifts of the ACC; to conduct an analysis of the scientific and methodological apparatus used to evaluate and improve the activities of air traffic controllers. Analyzed methods are: graphoanalytical method, method of structural algorithmic analysis, method of network activity models, reference dispatcher method (copy method). The following results were obtained: acomplex of information models necessary for describing the work of the ACC shift on duty is described and possible options for improving the elements of the models of the activity of the duty shifts of the ACC. As a result of consideration of contradictions in the practice of improving the activity of the shifts of the district dispatch centers, factors influencing the need to improve the work processes of the duty shift of ACCs were identified. An analysis of the scientific and methodological apparatus used to construct models for the operation of the duty shift of the ACC allowed us to identify some shortcomings in the methodology used to solve these problems.

Опис

Ключові слова

районний диспетчерський центр, комплекс засобів автоматизації, автоматизовані робочі місця, автоматизована система управління, повітрянний рух, aviation dispatcher, district dispatch center

Бібліографічний опис

Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності авіаційних диспетчерів / Д. Є. Гришманов [та ін.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 10-16.