Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто основні стратегічні пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні на 2011-2021 роки. Визначено головну мету державного регулювання інноваційної політики, розкрито принципи державної інноваційної політики та шляхи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Систематизовано основні нормативно-правові акти та документи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні за сферою їх регулювання. Розкрито механізм державного регулювання інноваційної діяльності, який включає елементи прямого та непрямого впливу. Визначено основні види фінансової підтримки суб’єктів інноваційної діяльності.
The main strategic priority directions of innovation activity in Ukraine for 2011-2021 are considered. The main goal of state regulation of innovation policy is determined, the principles of state innovation policy and ways of state regulation of innovation activity in Ukraine are revealed. The basic legal acts and documents of the state regulation of innovation and investment activity in Ukraine in the sphere of their regulation are systematized. The mechanism of state regulation of innovation activity, which includes elements of direct and indirect influence, is disclosed. The main types of financial support of the subjects of innovation activity are determined. The main types of financial support are: full and partial interest-free lending; full and partial compensation; provision of guarantees to commercial banks, which carry out lending of priority innovative projects; property insurance for the implementation of innovative projects; creation of specialized state or communal specialized non-banking innovative financial and credit institutions.

Опис

Ключові слова

інновації, державна інноваційна політика, методи регулювання, інструменти впливу, state innovation policy, regulatory methods

Бібліографічний опис

Побережний Р. О. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності / Р. О. Побережний // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 105-109.