Деякі теореми про виробничі функції від двох змінних зі змінними коефіцієнтами еластичності та їх застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Пропонуються формулювання і доведення теорем про виробничі функції від двох змінних, частинні коефіцієнти еластичності яких є функціями однієї або двох змінних. Наведено приклад виробничої функції, що пов’язана з управлінням урожайністю овочів в залежності від вологості ґрунту та концентрації добрив.
In this paper the formulation and the proof of theorems of production functions from two variables is offered, particular which factors of elasticity are functions of one or two variables. The example of production function which is connected with management of productivity of vegetables depending on humidity of a ground and concentration of fertilizers is offered.

Опис

Ключові слова

моделювання, економіка, дивідіріальні рівняння

Бібліографічний опис

Артюх М. В. Деякі теореми про виробничі функції від двох змінних зі змінними коефіцієнтами еластичності та їх застосування / М. В. Артюх, О. М. Литвин // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 23-29.

Зібрання