Розвиток організаційних структур управління машинобудівними підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ"ХПІ"

Анотація

У статті доведено, що організаційні системи управління промисловими підприємствами мають високий рівень економічної небезпеки. Обгрунтовано, що перспективною організаційною формою підприємства, спроможного забезпечити інноваційний розвиток, конкурентоспроможність на світових ринках і зміцнення економічної безпеки вітчизняних промислових піджприємств, є корпоративна форма організації виробництва.
The article shows that the organizational system of management of industrial enterprises have a high level of economic risk. It is proved that a promising organizational form of enterprise, able to ensure innovative development, competitiveness in world markets and enhancing the economic security of domestic industrial enterprises, is a corporate form of organization of production.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, економічна безпека, сировинна направленість, інноваційний розвиток, корпорація, металургійна промисловість, enterprise, economic security, commodity economy, innovative development, corporation, engineering enterprise

Бібліографічний опис

Розвиток організаційних структур управління машинобудівними підприємствами / Є. В. Ковальов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 48 (1220). – С. 8-12.