Сутність інвестиційної привабливості, як напрям залучення інвестиційних ресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Анотація

В даний час терміни «інвестиційна привабливість «інвестиційний потенціал» і «інвестиційний клімат» отримали широке поширення в сучасній економічній і управлінській літературі. У деяких джерелах ці поняття використовуються як синонімічне, в інших - з різним смисловим змістом. Традиційно поняття «інвестиційної привабливості» означає наявність таких умов інвестування, які впливають на переваги інвестора у виборі того чи іншого об'єкта інвестування. Принциповий недолік такого традиційного підходу заключає в тому, що інвестиційна привабливість розглядається як якась даність, практично не передбачає можливість активних зміни. У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості та представлено взаємозв'язок категорій інвестиційної діяльності. Встановлено, що особливість категорії «інвестиційна привабливість» полягає в тому, що вона містить суб'єктивну оцінку потенційним інвестором умов інвестиційного клімату. У свою чергу, інвестиційна активність є матеріалізацією інвестиційних рішень інвесторів як результат їх суб'єктивної оцінки привабливості умов інвестиційного клімату на різних рівнях. Отже, інвестиційний клімат (країни, регіону, галузі, підприємства) є поєднанням інвестиційної привабливості і інвестиційної активності, яке формує попит на інвестиції в цілому.
At present, the terms "investment attractiveness" "investment potential" and "investment climate" have become widespread in modern economic and managerial literature. In some sources, these concepts are used as synonymous, in others - with different semantic content. Traditionally, the concept of "investment attractiveness" means the presence of such investment conditions that affect the investor's preferences in choosing one or another investment object. The fundamental disadvantage of such a traditional approach is that investment attractiveness is seen as a kind of given, practically does not provide for the possibility of active change. The article analyzes the existing approaches to the definition of the investment climate, investment attractiveness and presents the relationship between investment activity categories. It is established that the feature of the category "investment attractiveness" is that it contains a subjective assessment by the potential investor of the conditions of the investment climate. In turn, investment activity is the materialization of investment decisions of investors as a result of their subjective assessment of the attractiveness of the investment climate conditions at different levels. Thus, the investment climate (countries, regions, industries, enterprises) is a combination of investment attractiveness and investment activity, which generates the demand for investment in general.

Опис

Ключові слова

інвестиційна привабливість, інноваційно-інвестиційний процес, інвестиційний клімат, інвестиційна активність, investment climate, innovation and investment process, investment activity, investment attractiveness, enterprise

Бібліографічний опис

Усов М. А. Сутність інвестиційної привабливості, як напрям залучення інвестиційних ресурсів [Електронний ресурс] / М. А. Усов // Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. – 2018. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/153.pdf, вільний (дата звернення 02.10.2018 р.).