Метод оцінки діяльності чергової зміни районного диспетчерського центру

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Предметом вивчення в статті є процеси діяльності авіаційних диспетчерів чергової зміни районного диспетчерського центру (РДЦ) системи обслуговування повітряного руху. Метою є розробка методу оцінки діяльності чергової зміни РДЦ при обслуговуванні повітряного руху. Завдання: обґрунтувати можливість застосування системи автоматизованого контролю діяльності авіаційного диспетчера при управлінні повітряним рухом. Застосованими методами є методи нечіткої логіки, методи математичної статистики, методи експертних оцінок. Отримані такі результати. Запропоновано методику отримання персональних оцінок особами чергової зміни РДЦ. Розроблено метод оцінки діяльності чергової зміни РДЦ, який враховує організацію взаємодії між авіаційними диспетчерами та керівником польотів при обслуговуванні повітряного руху. Для автоматизованого контролю діяльності чергової зміни РДЦ та напрацювання рекомендацій щодо підвищення якості обслуговування повітряного руху було запропоновано застосовувати метод оцінки діяльності чергової зміни РДЦ, оснований на застосуванні моделей діяльності авіаційного диспетчера.
The subject matter of the article isthe processes of the activity of air controllers on duty shift of the area controlcenter (ACC) of the air traffic services system. The goalis the development of a method for assessing the activity of the ACC shift on air traffic services. The tasks to substantiate the possibility of using the automated control system of the air traffic controller in the air traffic control. The methods used are: methods of fuzzy logic, methods of mathematical statistics, methods of expert evaluations. The following results were obtained: A methodology for obtaining personal ratings by persons on duty shifts with ACCs is suggested. A method for assessing the activity of the on-duty shift of ACCs is developed, taking into account the organization of interaction between air traffic controllers and the head of flights for air traffic services. For automated control over the activity of the duty shift of the ACC and the development of recommendations for improving the quality of air traffic services, it was suggested to apply the method of assessing the activity of the duty shift of the ACC, based on the application of the models of the air traffic controller.
Опис
Ключові слова
авіаційний диспетчер, метод оцінки, моделювання, повітряний рух, диспечер, керівник польотів, aviation dispatcher, air controller activities, method of assessing
Бібліографічний опис
Метод оцінки діяльності чергової зміни районного диспетчерського центру / Д. Є. Гришманов [та ін.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2018. – Т. 2, № 3. – С. 80-87.