Сучасний стан економічного розвитку мікроГЕС у світі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті розглянуто вплив розвитку енергетики на стан економіки держави та рівень життя населення, забезпечення сталого подальшого розвитку, та ефективного функціонування паливно-енергетичного комплексу України, що є основою успішної реалізації економічної політики держави; проаналізований стан малих гідроресурсів деяких країн світу, встановлена економічна ефективність будівництва мікроГЕС, яке може бути вигідним для електропостачання ізольованих споживачів у малообжитих районах, а також у районах з невеликими запасами місцевих гідроенергоресурсів; наведена класифікація гідроелектростанцій по потужності; відзначена важлива роль таких електростанцій для віддалених районів, а також для електропостачання автономних споживачів.
The article examines the impact of energy on the economy of the state and the level of life and further sustainable development and effective operation of the fuel and energy complex of Ukraine is the basis for successful policy implementation; The state of small hydro some countries, is set economic efficiency mikroHES construction, which can be beneficial for isolated power consumers in sparsely populated areas and in areas with small local hydropower reserves; found that a basic principle in the design mikroHES in Ukraine also adopted modular principle.
Опис
Ключові слова
гідроелектростанція, електропостачання, потужність, гідроресурси, електроспоживачі, енергосистема, hydroelectric, electrical consumers, water resources
Бібліографічний опис
Пантєлєєва І. В. Сучасний стан економічного розвитку мікроГЕС у світі / І. В. Пантєлєєва, Н. М. Шматько // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 47 (1219). – С. 101-104.