Систематизація факторів та критеріїв інвестиційної привабливості

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
В умовах, коли власні ресурси обмежені, підприємствам необхідні грошові надходження від інвесторів, які будуть служити необхі дним доповненням до їх власних коштів. З цієї причини, на сучасному етапі зростає актуальність наукових досліджень і практичних розробок в галузі дослідження інвестиційної привабливості підприємств. Однак, питання оцінки інвестиційної привабливості підприємства досі цілковито не розглянуто, не існує єдиної теоретичної і методологічної бази, що обумовлено відсутністю точного трактування самого терміна "інвестиційна привабливість підприємства", а також методології та методики його оцінки. Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю аналізу та систематизації існуючих підходів до вивчення інвестиційної привабливості підприємств. В економічних дослідженнях під інвестиційною привабливістю розуміється комплексний показник, що характеризує доцільність інвестування коштів в господарюючий суб'єкт. Інвестиційна привабливість підприємства залежить як від зовнішніх факторів, що характеризують рівень розвитку галузі та регіону, в якій знаходиться це підприємства, так і від внутрішніх чинників - результатів діяльності самого підприємства. Таким чином, оцінку інвестиційної привабливості підприємства можна здійснити різними методами, спрямованими на виявлення позитивних і негативних чинників впливу. Інвестиційна привабливість підприємства характеризується комплексом показників його діяльності, що визначає для інвестора область бажаних значень інвестиційного поведінки. Інвестиційна привабливість має ряд основних аспектів : науково-технічний, комерційний, екологічний, інституційний, соціальний, фінансовий і інвестиційний. Висновки, представлені в науковій статті, є початковим етапом в дослідженні даної теми.
In conditions when own resources are limited, enterprises need cash receipts from investors, which will serve as a necessary complement to their own funds. For this reason, at the present stage, the relevance of scientific research and practical development in the field of research of investment attractiveness of enterprises is increasing. However, the issue of assessing the investment attrac tiveness of an enterprise has not yet been fully considered; there is no single theoretical and methodological base, which is due to the lack of an accurate interpretation of the term "investment attractiveness of an enterprise" itself, as well as the methodology and methodology for its assessment. Thus, the relevance of the study is due to the need to analyze and systematize existing approaches to the study of investment attractiveness of enterprises. In economic studies, investment attractiveness is understood as a complex indicator characterizing the feasibility of investing in an economic entity. The investment attractiveness of the enterprise depends both on external factors characterizing the level of development of the industry and the region in which the enterprise in question is located, and on internal factors - the results of the enterprise itself. Thus, an assessment of the investment attractiveness of an enterprise can be carried out by various methods aimed at identifying positive and negative factors of influence. The investment attractiveness of the enterprise is characterized by a set of indicators of its activity, which determines for the investor the area of the desired values of investment behavior. Investment attractiveness has a number of basic aspects: scientific, technical, commercial, environmental, institutional, social, financial and investment. The conclusions presented in the scientific article are the initial stage in the study of this topic.
Опис
Ключові слова
оцінка інвестиційної привабливості, assessment of investment attractiveness
Бібліографічний опис
Сілова Я. В. Систематизація факторів та критеріїв інвестиційної привабливості / Я. В. Сілова, В. В. Пустовіт // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 88-94.