Дослідження зміни триацилгліцерольного складу соняшникової олії в процесі переетерифікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті наведено результати дослідження закономірностей зміни кількостей триацилгліцеролів в процесі хімічної переетерифікації олії з метою її подальшої модифікації. В якості зразку було взято олію соняшникову рафіновану дезодоровану виморожену. Встановлено кінетику зміни ацилгліцерольного складу соняшникової олії під час протікання реакції переетерифікації. Визначено триацилгліцерольний склад вихідної олії, а також проб, які відбиралися під час дослідження кожні 0,5 год. Розраховано різницю між триацилгліцерольного складу у вихідній олії та відібраних пробах, а також абсолютну похибку вимірювання. Виконано порівняння експериментально визначеного та розрахованого статистично рівноважного триацилгліцерольного складу. Встановлено час, за який відбуваються найбільш суттєві зміни в триацилгліцерольному складі олії.
The article presents the results of research patterns of change in the amounts of triacylglycerols during chemical transesterification of oils with the aim of further modification. As the sample sunflower oil was taken. Kinetics changes of acylglycerol composition of sunflower oil during the interesterification reaction were established. Triacylglycerol composition of original oil and samples that were taken during the study every 0.5 h, were determined. Difference of triacylglycerol composition in the original oil and selected samples and the absolute error of measurement were calculated. Comparison of experimentally determined and calculated statistically triacylglycerol equilibrium composition was performed. Time for which the most significant changes occur in triacylglycerol composition was determined.

Опис

Ключові слова

переетерифікація, соняшникова олія, триацилгліцерольний склад, кінетика, жирнокислотний склад, interesterification, sunflower oil, triacylglycerol composition, kinetics, fatty acid composition

Бібліографічний опис

Дослідження зміни триацилгліцерольного складу соняшникової олії в процесі переетерифікації / І. М. Демидов [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 7 (1116). – С. 148-153.