Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Механіка". Частина 2. Динаміка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Важливою складовою навчального процесу є здобуття студентами знань з фізики не тільки на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, а й під час самостійної та індивідуальної роботи. Вміння розв’язувати задачі є одним з головних критеріїв оволодіння фізикою. У поданих методичних вказівках наводяться теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач, студентам пропонується дати відповідь на контрольні запитання, розв’язати задачі різних рівнів складності з розділу "Динаміка" курсу "Фізика". Поєднання тестових завдань, типових та нестандартних задач дасть можливість студентам більш досконало опанувати предмет курсу. Ряд задач підвищеної складності сприятиме поглибленню знань з дисципліни "Фізика" за допомогою творчого пошуку та вивчення запропонованих проблем. Наведений на початку роботи теоретичний матеріал з розділу "Динаміка" має на меті сприяти більш успішному розв’язанню задач. Таким чином, дані методичні вказівки до самостійної роботи студентів є корисними, як у плані засвоєння теоретичного матеріалу, так і щодо можливості перевірки знань. Методичні вказівки призначені для студентів усіх технічних спеціальностей денної форми навчання.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, матеріальні точки, імпульси, динамічні рівняння руху, закон всесвітнього тяжіння, тверді тіла, момент інерції, теорема Штейнера

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Механіка" з курсу "Фізика" : для студентів техн. спец. Ч. 2. Динаміка / уклад.: Т. І. Храмова, С. С. Кривоніс, Т. М. Шелест ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 48 с.