Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті проаналізовано поняття інформаційного освітнього середовища різними науковцями; визначено його типологічні ознаки; сформульовано принципи створення інформаційних освітніх середовищ; виділено основні напрями та проблеми створення і розвитку єдиного інформаційного освітнього простору; виокремлено інформаційно-освітній портал як структурну програмно-телекомунікаційну основу інформаційного освітнього середовища.
The article deals with the concept of the information educational environment analyzed by different researchers; its typological features are defined; the principles of the information educational environments creation are formed; the main directions and problems of the creation and development of the single information educational space are singled out; an information educational portal as a structural programmatic telecommunication basis for the information educational environment is distinguished.

Опис

Ключові слова

освіта вища, портал інформаційно-освітній, єдиний інформаційний простір, education, information environment, educational portal

Бібліографічний опис

Шахіна І. Ю. Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища / І. Ю. Шахіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – Вип. 36-37 (40-41). – С. 245-255.