Використання міри близькості в задачі розподілу виробничої програми по плановим періодам на основі коефіцієнтів подібності Дейка, Джекарда, Максфедора, Отіаі, Рао, Танімото

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.32

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розподіл виробничої програми багато варіантного виробництва по плановим періодам різної тривалості є актуальним для сучасного виробництва. Специфіка такого виробництва полягає в тому, що з одних і тих деталей, вузлів (складальних одиниць) можна зібрати для задоволення більше числа споживачів безліч модифікацій і типорозмірів виробів. Комплекси робіт по окремим виробам не є ні повторенням один іншого, ні повністю різними, а мають як деяку схожість, так і індивідуальні відмінності, а тривалість виготовлення менше планового періоду. В роботі автори висловили думку, якщо тривалість виробничого циклу менше планового періоду, то конструктивно-технологічні особливості окремих виробів можна не приймати до уваги в задачі розподілу виробничої програми (задачі об`ємно-календарного планування). Це твердження хибне. Використовуючи таку специфіку можна покращити економічні показники такого виробництва, що і показано нами в даній роботі. Об`єднання в окремі планові періоди схожих конструктивно-технологічних виробів підвищує спеціалізацію виробництва в окремі періоди, що зменшує втрати від простою обладнання, підвищує продуктивність праці та зменшує навантаження на операційного менеджера за рахунок зменшення кількості планово-облікових одиниць в кожному періоді. В роботі запропоновані міри близькості на основі відомих коефіцієнтів схожості, бо процес розподілу виробничої програми зручніше алгоритмізувати. Авторами доказано, що запропоновані міри відповідають аксіоматиці Фреше.
The distribution of the production program of many production options for planned periods of various durations is relevant for modern production. The specificity of this production is that from the same parts, assemblies (assembly units), many modifications and sizes of prod ucts can be assembled to satisfy more consumers. The complexes of work on individual products is neither a repetition of each other, nor completely different, but have some similarities and individual differences, and the production time is less than the planned period. In the work, the authors expressed the opinion that if the duration of the production cycle is less than the planned period, then the structural and technological features of individua l products cannot be ignored in the tasks of distributing the production program (volume-calendar planning tasks). This statement is erroneous. Using such specifics, it is possible to improve the economic indicators of such production, and we have shown in this paper. The combination of similar structural an d technological products in separate planning periods increases the specialization of production in separate periods, reduces losses from equipment downtime, increases labor productivity and reduces the load on the operating manager by reducing the number of planning and accounting units in each period. In the work, proximity measures are proposed based on the known similarity coefficients, since it is more convenient to algorithmize the distribution process of the production program. The authors proved that the proposed measures correspond to the Frechet axiomatics.

Опис

Ключові слова

виробництво, економічні показники, production, economic indicators

Бібліографічний опис

Федоров А. О. Використання міри близькості в задачі розподілу виробничої програми по плановим періодам на основі коефіцієнтів подібності Дейка, Джекарда, Максфедора, Отіаі, Рао, Танімото / А. О. Федоров, П. В. Нотовський, А. Е. Ю. Передрій // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 32-35.