Expert-analytical forecasting of nuclear damage foci on the monitoring issues of military character emergency situations

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Paper treats the issue concerning with complex assessment of nuclear damage possible foci in emergency situations of the military character. The aim is to specify the "necessary and sufficient" parameters of nuclear explosion and to assess their contribution to identification tasks of nuclear damage foci, to identify their features and boundaries, to assess the gamma-neutron exposure doses of the population, and effectively distribute forces and facilities for actions in nuclear foci. The assessing process of nuclear damage foci has been proposed in the three tasks form by the criteria: type of nuclear explosion, trotyl equivalent and ammunition type, to represent a complex expert-analytical assessment of the nuclear explosion damage factors.
Актуальність. Розглянуто задачу комплексного оцінювання можливих осередків ядерного ураження у надзвичайних ситуаціях воєнного характеру. Метою роботи є визначення "необхідних і достатніх" параметрів ядерного вибуху та оцінка їх внеску в задачах ідентифікації осередків ядерного ураження, виявлення їх особливостей і меж, оцінки доз гамма-нейтронного опромінення населення та ефективного розподілу сил і засобів для дій в осередках ядерного ураження. Метод. З метою коректної оцінки ситуації в осередках ядерного ураження і планування необхідних заходів проведено оцінку внеску вихідних "необхідних і достатніх" параметрів виявлення ядерного вибуху різної потужності, виду та типу боєприпаса за критеріями вимірюваності із застосуванням метода аналізу ієрархій Т. Сааті, адаптованого для задач, що розглядаються. Перевагою застосування метода аналізу ієрархій для задач комплексного оцінювання можливих осередків ядерного ураження у надзвичайних ситуаціях воєнного характеру, є можливість знаходження вагових коефіцієнтів кожного елементу складної ієрархічної системи із урахуванням його взаємозв’язків та взаємовпливу шляхом попарних експертних порівнянь. Отримані вагові коефіцієнти (пріоритети) за рівнями ієрархії дозволяють визначити внесок елементів нижнього рівня на досягнення мети, яку сформульовано на верхньому рівні. Запропоновано процес оцінювання осередків ядерного ураження у вигляді трьох задач за критеріями по видах ядерного вибуху, тротиловому еквіваленту і типом боєприпаса, які являють собою комплексне експертно-аналітичне оцінювання уражаючих факторів ядерного вибуху. Результати. У роботі наводяться результати експертно-аналітичного оцінювання можливих осередків ядерного ураження у надзвичайних ситуаціях воєнного характеру в умовах невизначеності вихідної інформації при виявленні ядерних вибухів. Висновки. Підтверджено необхідність врахування спектра нейтронного випромінювання під час прогнозування осередків ядерного ураження в якості "достатньої" інформації з метою прийняття адекватних і ефективних прогнозів осередків ядерного ураження. Визначено, що під час проведення оцінки осередків ядерного ураження, як на основі виду ядерного вибуху, його потужності, так і типу ядерного боєприпаса найкраще буде прогнозуватися та виявлятися (ідентифікуватися) осередок радіаційно-механічного ураження. Під час виявлення комбінованого радіаційного ураження і радіаційного ураження в «чистому» вигляді найкращим є критерій на основі типу ядерного боєприпаса.

Опис

Ключові слова

nuclear damage foci, nuclear explosion damage factors, hierarchy analysis method, expert-analytical assessment, осередок ядерного ураження, уражаючі фактори ядерного вибуху, метод аналізу ієрархій, експертно-аналітична оцінка

Бібліографічний опис

Expert-analytical forecasting of nuclear damage foci on the monitoring issues of military character emergency situations / L. Pisnia [et al.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 133-138.