Методичні вказівки "English for specific purpose: professional topics"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавничий центр НТУ "ХПІ"

Анотація

Методичні вказівки розроблено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 Менеджмент. Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни. Методичні вказівки сприяють активному розвитку професійно орієнтованої іншомовної міжкультурної комунікативної, соціокультурної, фахової, навчальної та методичної компетенцій. Однією з цілей методичних вказівок є розвиток навичок читання, перекладу, письма та реферування аутентичних текстів за темою менеджмент. Інша ціль – це навчання як професійному, так і побутовому спілкуванню англійською мовою, чого вимагає програма з англійської мови для немовних вузів. Приділяється увага розвитку мислення студентів на основі виконання різноманітних лексичних вправ, які спрямовані на оволодіння професійною лексикою з зазначеної тематики. Значний наголос робиться на розвиток та поширення лінгвокраїнознавчих знань, що пов’язано з розвитком співробітництва між європейськими вищими навчальними закладами та мобільністю студентів. Методичні вказівки містять завдання для аудиторної та самостійної роботи студентів. У розділах вміщено творчі завдання з розвитку монологічного і діалогічного мовлення в іншомовному професійному середовищі.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, організаційний менеджмент, стиль управління, типи менеджерів, основні навички менеджерів, лексичні вправи, розвиток навичок читання, англійська мова

Бібліографічний опис

Методичні вказівки "English for specific purpose: professional topics" : для аудиторної та самостійної роботи з формування навичок монологічного мовлення з курсу англійської мови : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ден. та заоч. форм навчання, спец. 073 Менеджмент / уклад. Т. Л. Полякова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – 52 с. – Англ. мовою.