Кафедра "Міжкультурна комунікація та іноземна мова"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/mkia

Кафедра "Міжкультурна комунікація та іноземна мова" була відкрита 2 лютого 2004 року.

Кафедра ставить за мету отримання студентами інтегрованих знань у сфері іноземних мов, міжкультурної комунікації, Інтернет-комунікації, медіа-комунікації та PR-комунікації.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Кафедрою створена мережа міжнародного партнерства, до якої було залучено понад 20 зарубіжних університетів, організацій та професійних фундацій. Унікальний досвід, здобутий проєктною командою кафедри в межах міжнародного співробітництва, дає підставу вважати її конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг, яка здійснює навчальну діяльність на рівні міжнародних стандартів.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 1 доктор філологічних наук, 1 доктор психологічних наук, 8 кандидатів філологічних наук; 1 співробітник має звання професора, 4 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 236
 • Документ
  Система социального кредита Китая как попытка геймификации социального
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Кутянин, Александр Викторович
  Система социального кредита КНР была принята в 2014 году и должна быть имплементирована на национальном уровне в течение 6 лет. На сегодняшний день система находится на стадии реализации пилотных проектов, тем не менее, концепт будущей системы вызывает живой интерес среди исследователей. В статье предпринята попытка понимания системы социального кредита Китая с точки зрении социологии игр как стремления правительства КНР «разыграть» новую государственную культуру путем геймификации социального.
 • Документ
  Розвиток теорії Character assassination як інструмента управління репутацією
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Каширова, Наталія Михайлівна
 • Документ
  Практикум англійської мови для студентів економічних спеціальностей
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Землякова, Олена Олександрівна; Каширова, Наталія Михайлівна; Шахматова, Олена Вікторівна
  Цей практикум призначений для студентів першого курсу економічних спеціальностей. Він містить ізноманітні вправи з англійської мови, розділені на три частини: лексика, граматика та читання. До нього додаються стислі таблиці з теоретичними даними для зручного використання.
 • Документ
  Майстерність академічного письмового мовлення. Частина 1.
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Гребінник, Ганна Юріївна; Комова, Галина Володимирівна; Рубцова, Вікторія Вікторівна
  Метою даного посібника є формування і розвиток англомовних лінгвістичних компетенцій, навичок продуктивних видів мовленнєвої діяльності, зокрема академічної письмової комунікації в професійному середовищі. Може бути використаний у межах підготовки з дисципліни «Іноземна мова» студентів комп’ютерних та економічних спеціальностей усіх курсів денної та заочної форми навчання.
 • Документ
  Проблемні моменти інноваційної діяльності у практичній площині сьогодення в аспекті кадрової безпеки
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Гармаш, Сергій Володимирович; Дюжев, Віктор Геннадійович; Сусліков, Станіслав Вячеславович
  Основною задачею статті є виявлення проблемних моментів при можливому практичному втіленні інноваційних проектів в аспекті взаємопов’язаних процесів, а саме – в аспекті збереження людського капіталу. Слід зазначити, що проблемам інноваційного розвитку підприємств присвячено багато робіт вітчизняних і закордонних науковців та практиків, але швидкоплинні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах вітчизняних підприємств на сучасному етапі їхнього існування вносять значні корективи у впровадження інновацій. На прикладі інноваційного проекту відбудови міста висвітлено проблемні моменти практичного втілення цього проекту. По-перше, значний відтік населення за кордон у наслідок бойових дій на території України буде однією з причин нестачі працездатного населення в країні. По-друге, втрата кадрового потенціалу на перспективу ставить під сумнів швидку відбудову економіки і, як наслідок, - збільшення надходжень до бюджету. А як відомо, позики закордонних інвесторів на втілення інноваційних проектів слід повертати з відсотками. По-третє, "… оскільки персонал є одночасно як об’єктом, так і суб’єктом управління, то цілеспрямоване моральне та інтелектуальне зубожіння працездатного населення країни є як причиною, так і наслідком занепаду не тільки менеджменту окремих підприємств, а й деградації українського суспільства. Молоде покоління "споживачів з кліповим мисленням" втрачає ціннісні орієнтири, а впровадження принципу "негативної селекції" не тільки у владі, а і в українських інституціях усіх рівнів, непотизм та корупція сприяють подальшій деградації українського суспільства в цілому".
 • Документ
  Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням". Частина 1
  (2024) Компанієць, Ірина Василівна; Томілін, Олександр Михайлович
  Методичні вказівки розроблено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Міжнародний туристичний бізнес. Методичні вказівки призначені для розвитку навичок перекладу, коментування, відтворення змісту оригінальних текстів, а також для формування навичок усного та писемного мовлення. Сучасні тенденції розвитку індустрії міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу вимагають від фахівців постійного професійного вдосконалення, у тому числі володіння спеціальною термінологією іноземною мовою, і методичні  вказівки, що містять матеріали зарубіжної преси, може бути використані для цих цілей. Методичні вказівки спрямовані на оволодіння необхідним граматичним та лексичним матеріалом з англійської мови. Методичні вказівки містять різноманітні завдання для аудиторної та самостійної роботи студентів. У розділах розташовані креативні завдання з розвитку монологічного і діалогічного мовлення в іншомовному професійному середовищі.
 • Документ
  Business communications in the field of international consulting
  (WSEH, 2023) Larchenko, V. V.; Cherepanova, V. O.; Podrez, O. I.; Pererva, P. G.
 • Документ
  Бізнес-комунікації соціального партнерства в сфері міжнародних економічних відносин
  (Луцький національний технічний університет, 2023) Чурилович, Юлія Михайлівна; Ларченко, Вікторія Валеріївна; Дюжев, Віктор Геннадійович; Перерва, Петро Григорович
  Доведено, що сучасний етап економічних перетворень в українській економіці обумовлений також посиленням соціальної спрямованості ринкової економіки. У цих умовах принципово важливим стає збалансування принципів, факторів, відносин і механізмів реалізації економічних і соціальних пріоритетів, а також поєднання ринкової ефективності і соціальної стабільності. Перехід до соціально орієнтованої, високоефективної ринкової економіки передбачає формування стійкої системи соціального партнерства між працівниками, роботодавцями та державою.
 • Документ
  Вчимось писати наукові статті
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Гончаренко, Тетяна Євгенівна; Дьомочка, Лідія Владиславівна; Гращенкова, Вікторія Володимирівна; Іванова, Юлія Юріївна
 • Документ
  Методичні вказівки з англійської мови до виконання самостійних завдань з читання до змістовного модуля "Пошук та обробка інформації"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Мартинчук, Оксана Олексіївна; Сергіна, Світлана Володимирівна
 • Документ
  Пошук та обробка інформації
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Коржавіна, Олена Євгеніївна; Іванова, Юлія Юріївна
 • Документ
  Англійська мова для підприємців
  (2023) Неустроєва, Гелена Олегівна; Полякова, Тетяна Леонідівна; Томілін, Олександр Михайлович
  У посібнику подано автентичні матеріали з англійської мови та граматичні і словникові вправи для роботи в класі та самостійного навчання в галузі бізнесу та підприємництва; тексти для самостійного домашнього читання з англійської мови та перекладу, специфічні терміни. Розраховано на студентів спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та аспірантів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів написання індивідуальної роботи з англійської мови у формі проєкту
  (2023) Нетецька, Тетяна Миколаївна; Неустроєва, Гелена Олегівна; Саліонович, Людмила Миколаївна; Томілін, Олександр Михайлович
  Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів 1-5 курсу всіх економічних, технічних та комп’ютерних спеціальностей. Вони мають за мету розвиток навичок та умінь різних типів мовленнєвої діяльності при підготовці до проєктної роботи (уміння правильно підготувати проєктну роботу, ставити запитання, складати анотацію, використовувати лексику, знати вимоги та критерії оцінювання). Під час розробки методичних вказівок з англійської мови для самостійної та аудиторної роботи студентів, окрім відповідності положенням навчальної програми, було враховано такі принципи як актуальність, пізнавальність, доцільність, інформативність, новизна навчального забезпечення, а також узгодженість із програмною тематикою (при підборі текстів для опрацювання), систематичність та частотність вживання (при підборі лексичних завдань). До того ж, необхідно зважати на сучасну, цікаву, динамічну форму викладання матеріалу, що також сприяє підвищенню мотивації та знайомить з вимогами при підготовки до написання проєктної роботи з англійської мови саме за даними, відповідним чином розробленими методичними вказівками. Матеріал методичних вказівок складається з двох частин. Перша частина містить вимоги до проєктної роботи та критерії оцінювання. Друга частина пропонує приклад самої проєктної роботи оформленої згідно вимог. Дані методичні вказівки складено на базі матеріалів автентичних курсів, розроблених Оксфордським університетом, а також з використанням матеріалів Інтернету.
 • Документ
  Metaverse as developmental ecosystem for students' development
  (2023) Stchekine, Boris; Sergeyeva, Tetyana; Novytska, Daria
  It is analyzed the prospect of integrating educational component into the “Metaverse”. It is traced the origin story of the idea from the ancient religious, philosophical and psychological concepts. It is proposed: 1) to create “Metaverse” as developmental ecosystem taking into account the laws of personality development; 2) to involve not only figurative but also abstract thinking to expand the way of describing the “Metaverse” through abstract schemes in addition to images; 3) to introduce moral dimension into the assessment of possible “Metaverse” impact on users’ mind and body as well as on the real world. It is assumed that modeling a digital learning environment based on the internal laws of human development will optimize the entire process. The built-in educational component will provide a virtual learning environment with developmental capacity vastly superior to simulated reality. An innovative Eco-Humanistic Developmental Model is proposed for integration. It is focused on human existential, social and career metasenses of self-development, synergistic interaction and competencies development. In contrast to the situational approach, the process is modeled in its existential integrity. It is based on the idea of human development as a living self-developing system in interaction with the surrounding world as a developmental environment. In the process of balancing actual needs, personal abilities and conditions of environment the synergetic development of all three components is taken place. As a result, not only cognitive and personality development is optimized, but also there is an awareness of interdependence and mutual development of self and environment. The concept, structure, strategy, mechanisms and tools of innovative e-learning courses based on Eco-Humanistic principles are presented. To confirm the efficiency of the proposed approach the results of a research within the framework of a long-term developmental experiment are presented. The prospect of multidisciplinary research is revealed.
 • Документ
  Automation of technical & economic calculations and processes at the enterpris
  (2023) Ponomarov, Vladyslav; Kobeleva, Tetyana; Turlakova, Natalya
 • Документ
  E-learning multidisciplinary developmental environment based on new European research paradigm
  (2023) Njoo, Jim; Sergeyeva, Tetyana; Turlakova, Natalya
  The research raises the problem of improving strategies, technologies, methods, techniques and tools of e-learning in connection with the change in the research paradigm, which will inevitably affect the education paradigm. Modern education, in fact, develops agents of changes who are called upon to maintain and develop the viability of society in the face of systemic economic, social and environmental crises. Therefore, goal-oriented science and education are gradually being transformed into impact-oriented, with the introduction of social, moral, economic, environmental and security criteria. The New European Bauhaus initiative is the quintessence of modern trends in the development of an advanced society, as a human-centered and aimed at human wellbeing through the formation of a sustainable-enriching-inclusive environment. The scale and speed at which changes are taking place require a new approach to students’ development. They must respond quickly to changes and use a challenge as an opportunity for development. Within the framework proposed by the authors, the eco-humanistic approach to human-environment interaction respond to new demands and can be integrated into e-learning multidisciplinary developmental environment, which simulates the real conditions of self-development in an ambiguous situation. The metacognitive approach as well as tailor-made and fit for purpose innovations make it possible to consciously manage the process of one's own development depending on individual conditions and needs. Modeling real work and life developmental environment demands multidisciplinary and multi-actor approaches for co-creation of efficient e-courses of a new generation. The authors propose an innovative strategies, techniques and tools for providing efficiency of e-courses.
 • Документ
  Multidisciplinary scale of e-learning within university innovative digitalized ecosystem
  (2023) Gleria, Vid de; Sergeyeva, Tetyana; Orda, Oleksandra
  The research presents a multidisciplinary scale of e-learning in the context of digital transformations, caused by the system of modern crises. A proposed innovative approach considers e-learning as a component integrated into the holistic process of students’ cognitive and personality development or self-development. The synergetic interaction of the student with the developmental environment as innovative ecosystem involves a big variety of e-training activities based of the model of real project development. The complexity of the ecosystem determines the diversity of interaction modes. The system-forming factor is the profile of student as agent of positive changes.
 • Документ
  Problematic issues of enterprises profit management in Ukrainian scientific sources:the state of coverage
  (2023) Kotliar, Daryna; Turlakova, Natalia
  The theses is devoted to the literature review of the current problems of enterprises profit management in UA scientific sources over last 8 years. The study recognized, analyzed, and synthesized prior work by researchers.
 • Документ
  Development of uncertainty management framework for information technology projects
  (2023) Semeniuk, Oleksii; Turlakova, Natalya
  Modern software development projects are exposed to a wide variety of uncertainty factors that significantly affect their success The study aimed to identify the uncertainty management gaps and common problems of information technology projects and propos e specific measures and solutions to close these gaps in order to improve uncertainty management processes.
 • Документ
  Formation of specific electric resistance of the blast furnace coke under influence of raw materials and technological factors of its production
  (2023) Soloviov, Yevgen; Turlakova, Natalya
  The article is devoted to the innovative approach within ferroalloy industry The ferroalloy industry is one of the most important sub sectors of the mining and metallurgical complex, which constantly needs improvement, optimization and modernization of the production. The main goal of the research work is the development of a strategy eliminating shortcom ings and modernizing the technological process to reduce the cost of the final product by studying additional parameters of the blast furnace coke resistivity under influence of the raw material and technological factors.