Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
В статті доведено, що ефективне управління ресурсами промислового підприємства з використанням інтелектуальних ресурсів є ключовим елементом його стратегії розвитку, незалежно від розміру та позиції на ринку. Підприємства, для яких права інтелектуальної власності є цінним активом, повинні приділяти особливу увагу побудові системи стратегічного управління ними. Це вимагає врахування питання захисту інтелектуальної власності в багатьох процесах управління, належного розподілу завдань і створення організаційних структур, процедур, положень і контрактів, визначення бюджетів і забезпечення професійного персоналу та інструментів. Аналіз існуючих публікацій дозволив зробити висновок про те, що стратегічне управління розвитком – це науково обґрунтований вплив топ-менеджменту на соціально-економічний розвиток підприємства, що забезпечує стійке зростання результатів комерційної діяльності підприємства. Доведено, що формування система управління розвитком підприємств передбачає наявність взаємопов’язаних підсистем. Запропонована низка складових системи управління розвитком промислового підприємств на засадах інтелектуальної власності. Рекомендовано базову стратегію розвитку визначати в залежності від виду моделі ринкової поведінки підприємства, яка багато в чому залежить від рівня (оцінки) зовнішнього потенціалу підприємства: високому потенціалу відповідає наступальна модель поведінки підприємства, низькому потенціалу відповідає захисна ринкова модель поведінки. Визначено, що стратегічними завданнями інтелектуальної власності є: захист від конкуренції: наявність патенту забезпечує підприємству монопольне становище на своєму цільовому ринку на протязі достатньо довгого періоду часу (до 20 років); додатковий захист: деякі патенти розробляються не з метою прямої комерціалізації; уникнення комерційний (ринкових) суперечок: підприємства мають можливість комерціалізувати свої технології на протязі тривалого терміну без наявних загроз зловживання його правами інтелектуальної власності конкурентами; основи для комерційних союзів: знайти ділових партнерів по даній бізнес-діяльності значно легше, коли підприємство має в своєму розпорядженні конкурентоспроможний патентний портфель.
The article proves that effective resource management of an industrial enterprise using intellectual resources is a key element of its development strategy, regardless of its size and market position. Enterprises for which intellectual property rights are a valuable asset should pay special attention to building a system of strategic management of them. This requires taking into account the issue of intellectual property protection in many management processes, the proper distribution of tasks and the creation of organizational structures, procedures, regulations and contracts, the determination of budgets and the provision of professional staff and tools. The analysis of existing publications made it possible to conclude that strategic development management is a scientifically based influence of top management on the socio-economic development of the enterprise, which ensures sustainable growth of the results of the commercial activity of the enterprise. It has been proven that the formation of a management system for the development of enterprises requires the presence of interconnected subsystems. A number of components of the industrial enterprise development management system based on intellectual property are proposed. It is recommended to determine the basic development strategy depending on the type of market behavior model of the enterprise, which largely depends on the level (estimation) of the external potential of the enterprise: high potential corresponds to an offensive model of enterprise behavior, low potential corresponds to a defensive market behavior model. It was determined that the strategic tasks of intellectual property are: protection from competition: the presence of a patent provides the enterprise with a monopoly position in its target market for a sufficiently long period of time (up to 20 years); additional protection: some patents are not developed for the purpose of direct commercialization; avoidance of commercial (market) disputes: enterprises have the opportunity to commercialize their technologies for a long time without existing threats of abuse of their intellectual property rights by competitors; foundations for commercial alliances: finding business partners for a given business activity is much easier when the company has a competitive patent portfolio at its disposal.
Опис
Ключові слова
стратегія, управління, інтелектуальна власність, розвиток, конкуренція, ефект, strategy, management, intellectual property, development, competition, effect
Бібліографічний опис
Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності / Т. О. Кобєлєва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1. – С. 52-57.