Інноваційний потенціал міжнародного підприємства в умовах розвитку економіки знань

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Розглянуті теоретичні підходи до визначення поняття «інноваційний потенціал» на основі парадигми економіки знань. Досліджено походження та розвиток понять «інноваційний потенціал» та «економіка знань». Проаналізовано основні типи економіки та виділені відмінні риси кожного з них. Визначено основні компоненти інноваційного потенціалу відповідно до типу знань. Обґрунтовано основний взаємозв’язок між економікою знань та інноваційним потенціалом на мікро та марко рівнях. Підтверджено що економіка знань, яка базується на знаннях в центрі уваги виділяє людину, як основне джерело знання, яке вона втілює в матеріальній та нематеріальній формах, передає ці знання і ставить за ціль комерціалізацію їх. Інноваційний потенціал показує готовність системи до виробництва нового знання через використання наявних знань. Розглянуто теорію людського капіталу та сучасні принципи розвитку його. Проаналізовано останні досягнення, тенденції та джерела інформації, які відносяться до економіки знань та інноваційного потенціалу: індекс людського капіталу, глобальний індекс інновації, індекс глобальної конкурентоспроможності. Розглянуто основні тенденції в фармацевтичній сфері та стан інноваційної діяльності в ній. Виявлено практичний зв'язок розвитку економіки знань та інноваційного потенціалу на рівні підприємства. Проведено опитування споживачів щодо ставлення до фармацевтичної продукції національних та імпортних виробників, адже відповідно до статистичного аналізу виявлено проблему з невідповідності можливостей імпортних виробників та національних, що негативно впливає на процес комерціалізації знань підприємствами. Виявлено основні проблеми фармацевтичних підприємств з точки зору економіки знань. Вирішення цієї проблеми вплине на економічний стан як підприємства, галузі та економіки країни.
Theoretical approaches to the definition of the concept of “innovative potential” based on the paradigm of the knowledge economy are considered. The origin and development of the concepts of “innovative potential” and “knowledge economy” are investigated. The main types of economy are analyzed and the distinguishing features of each of them are highlighted. The main components of innovative potential in accordance with the type of knowledge are identified. The basic relationship between the knowledge economy and innovative potential at the micro and macro levels is justified. It has been confirmed that the knowledge-based economy of knowledge focuses on a person as the main source of knowledge, which it embodies in tangible and intangible forms, transfers this knowledge and aims to commercialize it. The innovative potential shows the readiness of the system to produce new knowledge by using existing knowledge. The theory of human capital and modern principles of its development are considered. The latest achievements, trends and sources of information that relate to the knowledge economy and innovative potential are analyzed: the human capit al index, the global innovation index, and the global competitiveness index. The main trends in the pharmaceutical field and the state of innovation in it are considered. The practical connection between the development of the knowledge economy and innovative potential at the enterprise level is revealed. A survey of consumers in relation to pharmaceutical products of national and foreign manufacturers was conducted, because according to a statistical analysis, problems with the mismatch between the capabilities of foreign manufacturers and national manufacturers were identified, negatively affect the process of commercialization of knowledge by enterprises. The main problems of pharmaceutical enterprises from the point of view of the knowledge economy are identified. The solution to this problem will affect the economic situation of the enterprise, industry and economy of the country.
Опис
Ключові слова
людський капітал, інновація, фармацевтична галузь, human capital, innovation, pharmaceutical industry
Бібліографічний опис
Шевченко М. М. Інноваційний потенціал міжнародного підприємства в умовах розвитку економіки знань / М. М. Шевченко, Т. О. Друз'яка // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 127-136.