Методологічні засади з проведення аналізу грошових потоків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті проаналізовано грошовий потік, один із факторів, що дає змогу оцінити фінансовий стан підприємства. За станом грошових потоків визначено, який вид діяльності є найбільш результативним. Обґрунтовано необхідність якісного управління ними. Систематизовано розкриваються основи і методологія економічного аналізу грошових потоків підприємств. Стаття написана з урахуванням найновіших досягнень теорії економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.
The article analyzes the cash flow, one of the factors that makes it possible to assess the financial position of the enterprise. By the state of cash flows, it is determined what kind of activity is most effective. The necessity of qualitative management of them is substantiated. The basics and methodology of economic analysis of cash flows of enterprises are disclosed. The article is written taking into account the latest achievements of the theory of economic analysis of enterprises in a market economy. Considerable attention is paid to the use of economic and mathematical tools for economic analysis.

Опис

Ключові слова

операційна діяльність, чистий грошовий потік, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність, ЧДП, financial activity, net cash flow

Бібліографічний опис

Погорєлов І. М. Методологічні засади з проведення аналізу грошових потоків / І. М. Погорєлов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 115-120.